mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Prevenirea separarii copilului de familia sa

Prevenirea separarii copilului de familia saHOTARAREA DE GURN NR. 1440 DIN 2 SEPTEMBRIE 2004


- Privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutie, republicata, si al ARTICOLUL 117 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.ARTICOLUL 1(1) Autoritatile publice si organismele private acreditate in conditiile legii, care activeaza in domeniul protectiei drepturilor copilului, au obligatia de a solicita licentierea serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a serviciilor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.


(2) Obtinerea licentei prevazute la alin. (1) confera autoritatilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a infiinta, organiza si dezvolta serviciile pentru care a fost acordata licenta, in conditiile prezentei hotarari.ARTICOLUL 2

(1) Licenta de functionare pentru serviciile prevazute la ARTICOLUL 1 se elibereaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumita in continuare Autoritatea, prin timentul sau de specialitate.
(2) In situatia in care autoritatea publica sau organismul privat acreditat are organizat un anumit tip de serviciu in locatii distincte, licentierea se realizeaza separat pentru fiecare locatie.

ARTICOLUL 3

Obligatia de a solicita acordarea licentei de functionare in conditiile prezentei hotarari revine atat autoritatilor publice sau organismelor private acreditate care doresc infiintarea unui serviciu dintre cele prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1), cat si celor care au deja organizate astfel de servicii.ARTICOLUL 4

Procedura de licentiere cuprinde doua etape:


I. etapa intai:

a) acordarea licentei provizorii, care confera autoritatilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a infiinta un serviciu dintre cele prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1), precum si dreptul de functionare a acestuia, in conditiile legii;
b) licenta provizorie are o durata de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii sale;
II. etapa a 2-a:
a) acordarea licentei de functionare, care confera dreptul autoritatilor publice sau organismelor private acreditate de a asigura functionarea efectiva a serviciilor pentru care au obtinut licenta;
b) licenta de functionare are o durata de valabilitate de 36 de luni de la data eliberarii sale.ARTICOLUL 5(1) In vederea obtinerii licentei provizorii, autoritatile publice sau organismele private acreditate au obligatia de a formula o cerere in acest sens si de a anexa urmatoarele documente:
a) un raport care cuprinde descrierea succinta a serviciului, datele de identificare ale acestuia si argumentarea necesitatii infiintarii serviciului;
b) dovada acreditarii in conditiile legii, pentru organismele private;
c) hotararea autoritatii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se decide infiintarea serviciului pentru care se solicita licenta provizorie;
d) strategia judeteana in domeniul protectiei drepturilor copilului;
e) conventia de colaborare dintre organismul privat acreditat si consiliul judetean ori, dupa caz, consiliul local pe a carui raza administrativ-teritoriala urmeaza a fi infiintat serviciul, in situatia in care acesta apartine unui organism privat;
f) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizeaza serviciul de a notifica Autoritatii orice modificare intervenita in indeplinirea conditiilor de acordare a licentei provizorii sau in ceea ce priveste actele initiale depuse cu ocazia acordarii licentei;
g) dovada titlului cu care este detinut imobilul afectat respectivului serviciu.
(2) In situatia in care se constata ca documentatia depusa nu indeplineste conditiile prevazute de lege, Autoritatea notifica acest fapt solicitantului, care are posibilitatea de a remedia neregularitatile sesizate, precum si de a proceda la completarea documentatiei in termen de 15 zile de la notificare.

ARTICOLUL 6Pentru obtinerea licentei provizorii, autoritatile locale sau organismele private acreditate care infiinteaza un serviciu de prevenire a separarii copilului de familia sa ori un serviciu destinat protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) serviciul pentru care se solicita licenta provizorie se incadreaza in obiectivele strategiei nationale si judetene in domeniul protectiei drepturilor copilului si raspunde nevoilor comunitatii locale unde serviciul urmeaza sa functioneze;
b) sunt respectate prevederile legale referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea tipului de serviciu pentru care se solicita licenta provizorie.ARTICOLUL 7

(1) In vederea acordarii licentei provizorii timentul de specialitate din cadrul Autoritatii intocmeste un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevazut la ARTICOLUL 5 alin. (1) lit. a), a verificarii depunerii celorlalte documente prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (1) si a indeplinirii conditiilor prevazute la ARTICOLUL 6;
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) impreuna cu referatul timentului de specialitate cuprinzand propunerea de acordare sau nu a licentei provizorii sunt inaintate secretarului de stat al Autoritatii.
(3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licentei provizorii se realizeaza prin ordin al secretarului de stat; in baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licentei provizorii, timentul de specialitate elibereaza, in termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenta provizorie pentru serviciul respectiv.
(4) Modelul-cadru al licentei provizorii se aproba prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii.


ARTICOLUL 8


(1) Cererea privind acordarea licentei provizorii va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
(2) In solutionarea cererii, Autoritatea poate solicita orice alte documente sau informatii pe care le apreciaza ca relevante, autoritatile publice ori organismele private acreditate fiind obligate sa le puna la dispozitie in termenul indicat in solicitare.
(3) Ordinul prin care cererea a fost solutionata poate fi atacat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.ARTICOLUL 9

(1) Autoritatile publice si organismele private acreditate au obligatia de a notifica Autoritatii data inceperii functionarii efective a serviciului pentru care au obtinut licenta provizorie.
(2) Ulterior primirii notificarii prevazute la alin. (1), Autoritatea are obligatia de a efectua o inspectie a serviciului licentiat provizoriu si de a intocmi un raport de inspectie care constituie document obligatoriu in procesul de acordare a licentei de functionare.


(3) Neefectuarea inspectiei prevazute la alin. (2) in termenul de valabilitate al licentei provizorii determina prelungirea de drept a acesteia.ARTICOLUL 10

(1) In vederea obtinerii licentei de functionare, autoritatile publice sau organismele private acreditate au obligatia de a formula o cerere in acest sens, cu 90 de zile inaintea expirarii licentei provizorii, si de a anexa urmatoarele documente:
a) un raport de autoevaluare care cuprinde datele de identificare a serviciului si prezentarea modalitatilor concrete de punere in practica a cerintelor si normelor cuprinse in regulamentul-cadru de organizare si functionare, precum si in standardul minim obligatoriu pentru serviciul respectiv;
b) dovada acreditarii in conditiile legii, pentru organismele private;
c) hotararea autoritatii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se atesta organizarea si functionarea serviciului pentru care se solicita licenta de functionare;
d) strategia judeteana in domeniul protectiei drepturilor copilului;
e) conventia de colaborare dintre organismul privat acreditat si consiliul judetean ori, dupa caz, consiliul local pe a carui raza administrativ-teritoriala este infiintat serviciul, in situatia in care acesta apartine unui organism privat;
f) cazierele judiciare ale personalului angajat in cadrul serviciului sau ale altor categorii de persoane care prin natura activitatii desfasurate intra in contact cu beneficiarii serviciului respectiv;
g) declaratie pe propria raspundere a persoanelor prevazute la lit. f) privind asumarea obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor referitoare la beneficiari, la care au acces;
h) titlul de proprietate asupra imobilului in care functioneaza serviciul sau, dupa caz, actul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului respectiv;I) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizeaza serviciul de a notifica Autoritatii orice modificare intervenita in indeplinirea conditiilor de licentiere sau in ceea ce priveste actele initiale depuse cu ocazia acordarii licentei.
(2) In situatia in care se constata neregularitati ale documentatiei depuse, Autoritatea notifica acest lucru solicitantului, acesta avand posibilitatea de a remedia neregularitatile sesizate, precum si de a proceda la completarea documentatiei in termen de 15 zile de la notificare.ARTICOLUL 11

Pentru obtinerea licentei de functionare, autoritatile locale sau organismele private acreditate, care asigura functionarea unui serviciu de prevenire a separarii copilului de familia sa ori a unui serviciu destinat protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) serviciul pentru care se solicita licentierea continua sa raspunda strategiei nationale si judetene in domeniul protectiei drepturilor copilului, precum si nevoilor comunitatii locale unde serviciul functioneaza;
b) este respectata structura-cadru de organizare si functionare si, respectiv, standardele minime obligatorii silite de lege pentru serviciul respectiv;
c) spatiul destinat desfasurarii activitatii serviciului pentru care se solicita licentierea este proprietatea sau in administrarea unitatii administrativ-teritoriale locale respective sau a organismului privat acreditat ori este detinut cu titlu de folosinta pentru o perioada de cel putin 3 ani.ARTICOLUL 12

(1) In vederea acordarii licentei de functionare, timentul de specialitate din cadrul Autoritatii intocmeste un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevazut la ARTICOLUL 10 alin. (1) lit. a), a verificarii depunerii celorlalte documente prevazute la ARTICOLUL 10 alin. (1) si indeplinirii conditiilor prevazute la ARTICOLUL 11. Indeplinirea conditiei prevazute la ARTICOLUL 11 lit. b) se atesta de catre timentul de inspectie, prin raportul intocmit ca urmare a efectuarii inspectiei serviciului pentru care se solicita licenta.
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1), impreuna cu referatul timentului de specialitate cuprinzand propunerea de acordare sau nu a licentei de functionare este inaintat secretarului de stat al Autoritatii.
(3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licentei de functionare se realizeaza prin ordin al secretarului de stat; in baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licentei provizorii, timentul de specialitate elibereaza, in termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenta de functionare.
(4) Modelul-cadru al licentei de functionare se aproba prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii.

ARTICOLUL 13

Prevederile ARTICOLUL 8 referitoare la acordarea licentei provizorii se aplica in mod corespunzator si pentru acordarea licentei de functionare.ARTICOLUL 14

(1) In scopul organizarii evidentei la nivel national a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa si, respectiv, a celor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, Autoritatea are obligatia intocmirii la nivel national a unui registru al tuturor serviciilor care au obtinut licenta provizorie, precum si al celor care au obtinut licenta de functionare.
(2) Datele cuprinse in acest registru sunt considerate date de interes public si pot fi puse la dispozitie celor interesati, in conditiile legii.


ARTICOLUL 15


(1) Autoritatea poate decide retragerea, anularea sau suspendarea, in conditiile legii, a licentei de functionare a serviciului pentru care a fost acordata, in urmatoarele situatii:
a) serviciul inceteaza sa intruneasca cerintele si conditiile impuse de prevederile prezentei hotarari la acordarea licentei;
b) autoritatea publica sau organismul privat acreditat caruia ii apartine serviciul nu da curs, in termenul acordat, recomandarilor formulate pentru remedierea abaterilor constatate ca urmare a activitatii de inspectie sau control.
(2) Retragerea, anularea sau suspendarea licentei de functionare se face prin ordin al secretarului de stat al Autoritatii, numai la propunerea motivata a conducatorului timentului de inspectie sau a conducatorului timentului de control din cadrul Autoritatii.
(3) Ordinul prin care se decide retragerea, anularea sau suspendarea licentei de functionare trebuie in mod obligatoriu motivat si comunicat, in termen de 3 zile de la emiterea lui, autoritatii publice sau organismului privat autorizat caruia ii apartine serviciul respectiv.


(4) Ordinul prin care se decide suspendarea licentei de functionare va mentiona si termenul pentru care se decide aceasta sanctiune, timentul de inspectie fiind obligat ca, inainte de expirarea acestui termen, sa verifice daca se mai mentin sau nu motivele care au determinat dispunerea suspendarii.
(5) Ordinul de retragere, anulare sau suspendare a licentei de functionare poate fi atacat in conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.ARTICOLUL 16

(1) Autoritatile publice sau organismele private acreditate au obligatia sa solicite eliberarea unei noi licente de functionare, cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost acordata.
(2) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia sa afiseze intr-un loc vizibil licenta de functionare, in original sau in copie legalizata, la locul de desfasurare a fiecarui serviciu pentru care aceasta a fost acordata.

ARTICOLUL 17

(1) Acordarea unei noi licente de functionare pentru serviciile prevazute de prezenta hotarare se face cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 11 si 12.
(2) Raportul de evaluare intocmit potrivit prevederilor ARTICOLUL 12 alin. (1) de catre timentul de specialitate va lua in considerare si rapoartele de inspectie intocmite pe perioada celor 36 de luni de functionare a serviciului.


ARTICOLUL 18


(1) Autoritatea efectueaza inspectii cu privire la modul in care autoritatile publice sau organismele private acreditate respecta standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa si, respectiv, pentru cele destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.
(2) Inspectiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin intermediul timentului de specialitate constituit in acest scop la nivelul Autoritatii.

ARTICOLUL 19

Principalele atributii ale timentului de inspectie sunt:
a) efectuarea inspectiei serviciilor care au dobandit licenta provizorie si pentru care s-a solicitat obtinerea licentei de functionare si intocmirea de rapoarte in acest sens;
b) efectuarea inspectiilor periodice, de cel putin doua ori pe an, pentru fiecare serviciu pentru care a fost acordata licenta de functionare;
c) intocmirea rapoartelor scrise in urma fiecarei inspectii periodice si asigurarea transmiterii acestora autoritatii publice sau organismului privat acreditat al carui serviciu a fost inspectat;
d) asigurarea transmiterii tuturor rapoartelor de inspectie catre timentul de licentiere al Autoritatii sau catre alte timente si structuri, potrivit rezolutiei secretarului de stat al Autoritatii;
e) formularea de propuneri vizand revizuirea standardelor minime obligatorii si a regulamentului-cadru de organizare si functionare pentru serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa si, respectiv, pentru cele destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;
f) formularea de recomandari vizand remedierea abaterilor constatate in legatura cu modul de respectare a standardelor minime obligatorii prevazute de lege pentru serviciul inspectat, precum si de recomandari de revizuire a regulamentului propriu de organizare si functionare al serviciului;
g) formularea de propuneri vizand suspendarea sau retragerea, in conditiile prezentei hotarari, a licentei de functionare;
h) constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta hotarare;I) intocmirea, anual, si asigurarea publicarii unui raport cu privire la activitatea de inspectie desfasurata.ARTICOLUL 20

Inspectia se realizeaza pe baza unui anual de inspectie, intocmit de Compartimentul de inspectie si aprobat de catre secretarul de stat al Autoritatii.ARTICOLUL 21

(1) Procedura de efectuare a inspectiei serviciilor pentru care a fost acordata licenta de functionare include efectuarea la fiecare serviciu a unei vizite anuntate si a unei vizite cu caracter inopinat.
(2) Vizitele sunt efectuate de catre echipe formate din cel putin 2 inspectori si numai in baza imputernicirii acordate in acest sens de secretarul de stat al Autoritatii.
(3) In cazul vizitelor anuntate, Compartimentul de inspectie are obligatia de a anunta in scris autoritatea publica sau, dupa caz, organismul privat acreditat care are organizat serviciul ce urmeaza a fi inspectat, de a prezenta succint obiectivele acesteia si de a transmite solicitarea de completare a unui formular cuprinzand informatii preliminare necesare efectuarii inspectiei; autoritatea publica sau organismul privat acreditat are obligatia de a completa si de a transmite formularul in termenul indicat in solicitare.
(4) In cazul vizitelor inopinate se vor lua masurile corespunzatoare pentru pastrarea confidentialitatii asupra obiectivelor acestora si asupra datei la care urmeaza sa se desfasoare vizita, imputernicirea echipei de inspectori mentionand in mod expres caracterul inopinat al vizitei.ARTICOLUL 22

(1) Echipele de inspectori care au fost imputernicite sa efectueze inspectiile au drept de acces la sediul autoritatilor publice sau a organismului privat acreditat, precum si la locul desfasurarii activitatii serviciilor ce urmeaza a fi inspectate.
(2) Autoritatile publice si organismele private acreditate au obligatia de a permite desfasurarea inspectiei, precum si de a pune la dispozitie inspectorilor toate actele si informatiile solicitate de acestia, care au incidenta asupra indeplinirii obiectivelor inspectiei.ARTICOLUL 23

Desfasurarea inspectiei presupune derularea urmatoarelor activitati:
a) intalniri cu organele de conducere ale autoritatilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, dupa caz, serviciile inspectate;
b) vizitarea serviciului sau, dupa caz, a serviciilor inspectate;


c) interviuri individuale cu personalul serviciului;

d) interviuri individuale cu beneficiarii serviciului, daca exista acordul acestora;
e) intalniri sau interviuri cu orice alta persoana care poate detine informatii suplimentare utile atingerii obiectivelor inspectiei;


f) solicitarea documentelor considerate relevante pentru realizarea obiectivelor inspectiei.ARTICOLUL 24

(1) La finalizarea activitatii de inspectie, echipa de inspectori va prezenta verbal organelor de conducere ale autoritatilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, dupa caz, serviciile inspectate, un sumar al constatarilor de pe parcursul inspectiei.
(2) In situatia in care se impun remedieri urgente ale unor deficiente sau abateri constatate, echipa de inspectori va formula recomandari scrise. Recomandarile scrise se intocmesc in doua exemplare, unul pentru autoritatea publica sau organismul privat acreditat si unul pentru echipa de inspectori.
(3) Raportul final al inspectiei se intocmeste de echipa de inspectori, se supune avizarii conducatorului timentului de inspectie si se aproba de secretarul de stat al Autoritatii, urmand a fi comunicat autoritatii publice sau organismului privat autorizat, in termen de 30 de zile de la data finalizarii inspectiei.
(4) In situatia in care raportul final include recomandari ce trebuie aduse la indeplinire intr-un termen dat, Compartimentul de inspectie are obligatia de a urmari si de a verifica punerea lor in aplicare.ARTICOLUL 25

Ca urmare a efectuarii inspectiilor, in exercitarea atributiilor ce le revin, inspectorii pot lua urmatoarele masuri:
a) sa propuna silirea unor recomandari si termene pentru remedierea abaterilor si deficientelor constatate;
b) sa propuna prelungirea termenului de valabilitate a licentei provizorii in situatia in care aceasta expira si au fost silite recomandari ale caror termene de remediere presupune depasirea termenului de valabilitate a licentei provizorii;
c) sa propuna acordarea sau neacordarea licentei de functionare serviciilor care au primit licenta provizorie;
d) sa propuna suspendarea sau retragerea licentei de functionare;
e) sa sileasca recomandari scrise in cazul in care se impun remedieri urgente ale unor abateri si deficiente constatate;
f) sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de prezenta hotarare.ARTICOLUL 26

(1) In situatia in care autoritatile publice sau organismele private acreditate nu sunt de acord cu recomandarile formulate de echipele de inspectori sau sunt nemultumite de modul de efectuare a inspectiei, pot sesiza Autoritatea, care are obligatia de a analiza si a solutiona aceste sesizari.
(2) Solutionarea sesizarilor formulate se realizeaza de catre Corpul de control al Autoritatii.

ARTICOLUL 27

(1) Serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si serviciile destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care apartin autoritatilor publice sau organismelor private, se considera licentiate provizoriu pentru o perioada de 12 luni.
(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Autoritatea are obligatia de a efectua cate o inspectie a tuturor serviciilor prevazute la alin. (1).
(3) Inspectia vizeaza modul in care sunt respectate standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile respective, se desfasoara in conditiile prevazute de ARTICOLUL 21 alin. (2) si (3) si se finalizeaza cu un raport de inspectie care este luat in considerare la acordarea, in conditiile prezentei hotarari, a licentei de functionare pentru fiecare tip de serviciu.
(4) Autoritatile publice si organismele private se vor conforma conditiilor si procedurii de acordare a licentei de functionare prevazute de prezenta hotarare, in termen de 60 de zile de la data la care au primit raportul de inspectie prevazut la alin. (3).ARTICOLUL 28


(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) infiintarea de servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa si, respectiv, de servicii destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, fara obtinerea in prealabil a licentei provizorii;
b) nerespectarea obligatiei prevazute la ARTICOLUL 9 alin. (1);
c) desfasurarea de activitati in cadrul unor servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa ori in cadrul celor destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, fara licenta de functionare;
d) nerespectarea obligatiei prevazute la ARTICOLUL 22 alin. (2).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. a);
b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. b);
c) cu amenda de la 70.000.000 lei la 120.000.000 lei, contraventia prevazuta la lit. c) si d).
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre inspectorii din cadrul timentului de specialitate al Autoritatii.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.ARTICOLUL 29

Contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 28 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.


ARTICOLUL 30


Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:


Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu


Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Saniuta


Ministrul delegat pentru administratia publica,

Gheorghe Emacu


Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu
p. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,
Vali Sonia Botezatu

EMITENT: GURNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 24 septembrie 2004Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai