mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Baza materiala si finantarea invatamantului de stat

Baza materiala si finantarea invatamantului de stat


ARTICOLUL 166


(1)Baza materiala a intamantului de stat consta in intregul activ patrimonial al Ministerului Educatiei Nationale, al institutiilor si unitatilor de intamant si de cercetare stiintifica din sistemul de intamant existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si in activul patrimonial redobandit sau dobandit ulterior.
(2)In intelesul prevederilor alin. (1), baza materiala a intamantului cuprinde: spatii pentru procesul de intamant si cercetare stiintifica, mijloace de intamant si de cercetare aferente, biblioteci, edituri si tipografii, statiuni didactice si de cercetare, unitati de microproductie, ateliere scolare, ferme didactice, gradini botanice, terenuri agricole, camine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case de cultura ale studentilor, case ale corpului didactic, case universitare, ere scolare, baze si complexuri cultural-sportive, palate si case ale copiilor si elevilor, baze de odihna si tratament, spatii cu destinatia de locuinta, precum si orice alt obiect de patrimoniu destinat intamantului si salariatilor din intamant.


(3)Baza materiala aferenta procesului de instruire si de educatie, mentionata la alin. (2) si realizata din fondurile statului sau din fondurile institutiilor si intreprinderilor de stat in perioada anterioara datei de 22 decembrie 1989, se reintegreaza, fara plata, in patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale, al institutiilor si unitatilor de intamant si de cercetare stiintifica din sistemul intamantului de stat. Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. Justa desubire se acorda, dupa caz, de Guvern. In aceleasi conditii se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform ARTICOLUL 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol de predare-preluare.
(4)Baza materiala a institutiilor de intamant superior de stat este de drept proprietatea acestora, iar cea a unitatilor de intamant preuniversitar, pana la aparitia Legii patrimoniului public si prit al statului, ramane in proprietatea Ministerului Educatiei Nationale, cu exceptia unitatilor scolare organizate impreuna cu agenti economici.
(5)Constructiile si terenurile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi transferate decat cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministrului educatiei nationale, fara plata si numai in interes public.
(6)Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, disponibile temporar, aflate in patrimoniul institutiilor de intamant superior de stat sau in administrarea acestora, se poate face pe baza de contract incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala. Bunurile, inclusiv terenurile, aflate in administrarea unitatilor de intamant preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi inchiriate pe baza de contract incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia silita de Ministerul Educatiei Nationale. Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile prezute la alineatele precedente, se face cu prioritate pentru activitati de intamant.
(7)Detinatorii de bunuri prezute la alin. (3) si (4), care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Ministerului Educatiei Nationale, al institutiilor si unitatilor de intamant si cercetare stiintifica din sistemul intamantului de stat, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor Ministerului Educatiei Nationale toate documentele care atesta proprietatea, precum si documentele necesare in vederea inregistrarii in evidentele conile.
(8)Ministerul Educatiei Nationale, prin imputernicitii sai, actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.
(9)Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului Educatiei Nationale sau institutiilor si unitatilor de intamant si cercetare stiintifica din sistemul intamantului de stat se face, dupa caz, in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni, in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara, cu scutire de plata taxelor prezute de lege.
(10)Actiunile in justitie formulate de Ministerul Educatiei Nationale si de inspectoratele scolare pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 167

(1)Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare, asigura, cu sprijinul material al consiliilor locale, administrarea si functionarea tuturor unitatilor din intamantul preuniversitar de stat.
(2)Finantarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparare a unitatilor din intamantul preuniversitar, precum si a bazei didactico-materiale, cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) si (5), este asigurata prioritar de catre consiliile locale din bugetele locale, precum si din resursele proprii ale respectivelor unitati. Decontarea cheltuielilor alocate din bugetele locale se face de catre consiliile locale, in baza documentatiei prezentate de unitatile scolare.
(3)Unitatile de intamant special, cluburile, erele, palatele copiilor si casele corpului didactic se finanteaza din bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
(4)Ministerul Educatiei Nationale asigura de la bugetul de stat fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si administrativ din unitatile si din institutiile de intamant preuniversitar, pentru deplasari, precum si pentru cheltuieli de dotari cu obiecte de inventar si carti.
(5)Ministerul Educatiei Nationale poate aloca de la buget fonduri pentru finantarea cheltuielilor curente aferente unor activitati extrascolare, educatiei copiilor cu deficiente, perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice si altor actiuni si activitati, in conditiile legii.
(6)In zonele defavorizate, precum si in situatii speciale silite prin hotarare a Guvernului se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a intamantului preuniversitar, precum si pentru alte cheltuieli.


(7)Creditele externe contractate de Ministerul Educatiei Nationale cu aprobarea Guvernului, precum si dobanzile aferente acestora se ramburseaza din bugetul de stat.

ARTICOLUL 168

(1)In scopul intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale si de practica in institutiile si unitatile de intamant, cu ocazia aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru unitatile subordonate, Ministerul Educatiei Nationale constituie Fondul national al formarii profesionale, din credite bugetare si din alte surse dobandite in conditiile legii.
(2)Fondul national al formarii profesionale se gestioneaza cu consultarea Consiliului National pentru Formare si Educatie Continua, potrivit criteriilor silite prin ordin al ministrului educatiei nationale.


ARTICOLUL 169


(1)Unitatile de intamant primar si gimnazial din mediul rural si periurban, precum si liceele agricole, agromontane, silvice si pedagogice, care nu au in proprietate terenuri agricole in extravilan, primesc in folosinta, pentru constituirea lotului didactic experimental, o suprafata de 1 ha pentru scolile primare, 2 ha pentru scolile gimnaziale, 3 ha pentru liceele pedagogice si minimum 10 ha pentru liceele agricole, agromontane si silvice, in echilent arabil.
(2)Loturile experimentale prezute la alin. (1) se atribuie, la cerere, unitatilor scolare respective din terenurile agricole si silvice ce au apartinut scolilor sau, dupa caz, din fondul de rezer al localitatilor, aflat la dispozitia consiliilor locale.
(3)In cazul in care pe teritoriul localitatii nu exista resurse de pamant conform prevederilor alin. (2), suprafetele cuvenite se atribuie in folosinta din terenurile aflate in proprietatea autoritatilor publice locale sau in administrarea Agentiei Nationale de Dezvoltare si Amenajare Rurala.
(4)Reconstituirea dreptului de proprietate la unitatile scolare prezute la alin. (1), punerea in posesie, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de catre comisiile locale si judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

ARTICOLUL 170

(1)Finantarea intamantului de stat se face de la bugetul de stat, in limitele a cel putin 4% din produsul intern brut, in concordanta cu urmatoarele cerinte:
a)considerarea dezvoltarii intamantului ca o prioritate nationala, pentru pregatirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
b)profesionalizarea resurselor umane in concordanta cu diversificarea pietei muncii;
c)dezvoltarea intamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare pentru integrare la rf in viata stiintifica mondiala.
(2)Sistemul de finantare a intamantului asigura descentralizarea gestionarii fondurilor si permite implicarea comunitatilor locale in alocarea de resurse financiare suplimentare pentru intamant.
(3)Institutiile si unitatile de intamant pot beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii, subventii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane juridice si fizice. Veniturile obtinute din sursele mentionate se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul institutiilor si unitatilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fara rsaminte la bugetul de stat, la bugetele locale si fara a afecta alocatiile bugetare.
(4)Fondurile alocate Ministerului Educatiei Nationale pentru intamantul preuniversitar se repartizeaza inspectoratelor scolare care le redistribuie unitatilor de intamant din teritoriu prin ordonatorii tertiari de credite subordonati.
(5)Baza de calcul al fondurilor alocate fiecarei unitati si institutii de intamant reprezinta cuantumul din bugetul de stat care revine unui prescolar, elev, student sau cursant, in functie de nivelul si specificul instruirii si de ceilalti indicatori specifici activitatii in intamant, in special de cei referitori la calitatea prestatiei in intamant.
(6)Intamantului superior i se aloca un fond distinct de cercetare din bugetul global al cercetarii stiintifice. Alocarea fondurilor de finantare a cercetarii se face dupa criterii competitive, in functie de prioritatile nationale si de performantele obtinute sau anticipate. Competitia pentru fondurile de finantare a cercetarii este deschisa tuturor institutiilor de intamant superior acreditate. Alocarea fondurilor pentru finantarea cercetarii se face de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Intamantul Superior. Consiliul are personal propriu, integrat in Ministerul Educatiei Nationale.
(7)Fondurile de investitii pentru obiective noi si dotari cu echipamente se aloca separat, in functie de prioritatile strategice ale dezvoltarii intamantului. Pot beneficia de alocarea acestor fonduri toate unitatile si institutiile de intamant acreditate, conform legii.
(8)Executia bugetara anuala a institutiilor si unitatilor de intamant este publica.ARTICOLUL 171

(1)Institutiile de intamant superior de stat functioneaza ca institutii finantate din fondurile alocate de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
(2)Veniturile acestor institutii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pe baza de contract, pentru finantarea de baza si finantarea complementara, realizarea de obiective de investitii, fonduri pentru burse si protectia sociala a studentilor, precum si din venituri proprii, dobanzi, donatii, sponsorizari si taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice si juridice, romane sau straine, si din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de institutiile de intamant superior, in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care le revin in cadrul politicii statului din domeniul intamantului si cercetarii stiintifice universitare.
(3)Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, in functie de numarul de studenti si doctoranzi admisi la studii fara taxa, de numarul de cursanti, de nivelul si specificul instruirii teoretice si practice si de ceilalti indicatori specifici activitatii de intamant, in special de cei referitori la calitatea prestatiei in intamant.
(4)Finantarea de baza se realizeaza de Ministerul Educatiei Nationale, pentru a se asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de intamant, la nivel universitar si postuniversitar, conform standardelor nationale.
(5)Finantarea complementara se asigura atat din sume de la bugetul de stat, cat si din surse externe, respectiv imprumuturi si ajutoare externe.
(6)Finantarea complementara se realizeaza de Ministerul Educatiei Nationale prin:
a)subventii pentru cazare si masa;
b)fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari si alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale;
c)fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica universitara.
(7)Finantarea institutiilor de intamant superior de stat se face pe baza de contract incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si institutia de intamant superior respecti, dupa cum urmeaza:
a)contract institutional pentru finantarea de baza, pentru fondul de burse si protectie sociala a studentilor, precum si pentru finantarea de obiective de investitii;
b)contract complementar pentru finantarea cercetarii stiintifice universitare, a reparatiilor capitale, a dotarilor si a altor cheltuieli de investitii, precum si subventii pentru cazare si masa. Sumele aferente cercetarii stiintifice universitare, cuprinse in contractul complementar, se esaloneaza, prin exceptie de la alte reglementari, in rate silite prin grafice, anexe la contractele de cercetare respective.
(8)Criteriile prin care se sileste finantarea institutiilor de intamant superior de stat din bugetul de stat se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, luand in considerare propunerile Consiliului National de Finantare a Intamantului Superior si, respectiv, ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice Universitare. In baza criteriilor aprobate Consiliul National de Finantare a Intamantului Superior si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare propun Ministerului Educatiei Nationale alocarea de fonduri corespunzatoare pentru finantarea institutiilor de intamant superior de stat. Consiliul National de Finantare a Intamantului Superior si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare, ca organisme consultative de specialitate, au personal propriu si sunt finantate de la bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
(9)Fondurile pentru burse si protectia sociala a studentilor se aloca in functie de numarul de studenti si doctoranzi de la intamantul de zi, fara taxa de studii.
(10)Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor de intamant superior de stat se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, dupa adoptarea bugetului de stat, prin ordin al ministrului.
(11)Soldurile ramase la sfarsitul anului din executia bugetului prezut in contractul institutional, precum si soldurile aferente cercetarii stiintifice universitare si veniturile extrabugetare raman la dispozitia institutiilor de intamant superior si se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, fara rsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat pentru anul urmator.
(12)Indicatorii sintetici din executia bugetara a institutiilor de intamant superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 172

(1)Elevii si studentii de la cursurile de zi din intamantul de stat pot beneficia de burse de performanta, de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.
(2)Elevii si studentii pot beneficia de burse pe baza de contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum si de credite pentru studiu acordate de banci in conditiile legii.
(3)Bursele acordate elevilor din intamantul preuniversitar se suporta din bugetul de stat.


(4)Criteriile generale de acordare a burselor se silesc de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se silesc anual, in consiliile de administratie ale inspectoratelor scolare si in senatele universitare, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi si studenti a activitatilor scolare si universitare. Bursele de care beneficiaza elevii si studentii sunt indexabile. Cuantumul minim al bursei studentilor trebuie sa acopere cheltuielile de cazare si de masa.
(5)Elevii, studentii si cursantii straini pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.
(6)Ministerul Educatiei Nationale acorda anual un numar de burse pentru doctorat cu durata de 4 ani institutiilor care organizeaza aceasta forma de intamant. Bursele se obtin prin concurs, la nivelul institutiilor de intamant superior. Bursierii, pe perioada bursei, au drepturile si obligatiile profesionale ale unui preparator universitar. Activitatea respecti constituie vechime in munca.
(7)Ministerul Educatiei Nationale acorda anual burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in strainatate din fonduri constituite in acest scop. Aceste burse se obtin prin concurs organizat la nivel national.
(8)La concursurile pentru obtinerea burselor prezute la alin. (6) si (7) pot participa studentii si absolventii institutiilor de intamant superior de stat si cei ai institutiilor de intamant superior particular acreditate.


ARTICOLUL 173


(1)Cheltuielile de intretinere a internatelor, caminelor si cantinelor, destinate elevilor si studentilor, se acopera din veniturile proprii ale unitatilor si institutiilor de intamant respective; ele se completeaza cu subventii acordate din bugetul de stat si din bugetele locale.
(2)Institutiile de intamant superior de stat asigura, pentru efectuarea practicii comasate a studentilor, pe perioada prezuta in urile de intamant, cheltuielile de masa, cazare si transport, in situatiile in care practica se desfasoara in afara centrului universitar respectiv.
(3)Documentatia tehnica si materialele pentru constructii destinate intamantului de stat si celui particular acreditat, precum si achizitionarea de aparatura, utilaje, fond de sectiune, publicatii si dotari pentru procesul didactic sunt scutite de T.V.A. si de taxe male.


ARTICOLUL 174


Pentru intamantul de stat prescolar, primar si gimnazial se asigura gratuit manualele scolare. Beneficiaza de aceeasi gratuitate si elevii din intamantul profesional si liceal ai caror parinti au venitul lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie.


ARTICOLUL 175


Prescolarii, elevii si studentii beneficiaza de asistenta medicala si psihologica gratuita in cabinete medicale si psihologice scolare ori in policlinici si unitati spitalicesti de stat.


ARTICOLUL 176


(1)Elevii si studentii beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si nal, in tot timpul anului calendaristic.
(2)Elevii si studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru categoriile de transport prezute la alin. (1).
(3)Elevii si studentii beneficiaza de tarife reduse cu 50% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice.
(4)De prevederile acestui articol beneficiaza, de asemenea, elevii si studentii din intamantul particular acreditat.
(5)Elevii si studentii etnici romani din afara granitelor tarii, bursieri ai statului roman, beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prezute la alin. (3).
(6)Institutiile de intamant superior au dreptul de a acorda, in afara cifrei de scolarizare aprobate, cel putin un loc pentru studii gratuite absolventilor cu diploma de bacalaureat primiti din centrele de plasament, in conditiile silite de senatul universitar.

ARTICOLUL 177

(1)Activitatile extrascolare - stiintifice, tehnice, cultural-artistice si sportive -, precum si cele pentru elevii capabili de performante superioare sunt finantate de la bugetul public national, conform normelor silite de Ministerul Educatiei Nationale. In acest scop se pot folosi si alte surse de finantare.
(2)Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul erelor de creatie, sportive si de odihna ale elevilor si studentilor.


ARTICOLUL 178


Institutiile si unitatile de intamant pot primi donatii din tara si din strainatate, in conformitate cu legea, daca servesc politicii educationale a sistemului national de intamant si daca nu sunt contrare intereselor statului roman.
Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai