mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Alocatiile complementara si de sustinere pentru familia monoparentala

Alocatiile complementara si de sustinere pentru familia monoparentala







ORDONANTA DE URGENTA NR. 105 DIN 24.OCTOMBRIE.2003 PRIVIND ALOCATIA FAMILIALA COMPLEMENTARA SI ALOCATIA DE SUSTINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA

In temeiul ARTICOLUL 114 alin. (4) din Constitutie,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL 1 - Alocatia familiala complementara


ARTICOLUL 1


Beneficiaza de alocatia familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copin in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.


ARTICOLUL 2


Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la ARTICOLUL 1, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.


ARTICOLUL 3


Cuantumul alocatiei familiei complementare este de:


a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;


b) 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;


d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.


ARTICOLUL 4


Pentru familiile prevazute la ARTICOLUL 1, care sunt beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevazut la ARTICOLUL 3 se majoreaza cu 25% .

CAPITOLUL 2 - Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala


ARTICOLUL 5


Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copin in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.


ARTICOLUL 6


In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;


b) este vaduva;

c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - c), cu exceptia asistentului maternal profesionist.

ARTICOLUL 7

Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.

ARTICOLUL 8

Cuantumul alocatiei de sustinere este de:


a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;

b) 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;


c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

CAPITOLUL 3 - Dispozitii comune

ARTICOLUL 9

Beneficiaza de alocatiile prevazute la ARTICOLUL 1 si 5 familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

ARTICOLUL 10

Sunt considerati ca facand parte din familia definita la ARTICOLUL 1 si 5 si copin adoptati, incredintati sau aflati in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

ARTICOLUL 11

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, definite la ARTICOLUL 1 si 5, beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere, in conditiile in care copin urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.

ARTICOLUL 12

Limita de venituri prevazuta la ARTICOLUL 2 si 7, cuantumurile alocatiei familiale complementare prevazute la ARTICOLUL 3, precum si cuantumurile alocatiei de sustinere prevazute la ARTICOLUL 8 se corecteaza anual in functie de evolutia preturilor de consum si se aproba prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL 4 - Silirea si plata drepturilor

ARTICOLUL 13

Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

ARTICOLUL 14

(1) Cererile pentru silirea si acordarea alocatiilor se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala locuieste familia.
(2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
(3) In cazul familiilor fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala acestea traiesc.

ARTICOLUL 15

(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.



ARTICOLUL 16


(1) La silirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.
(2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la silirea venitului net lunar se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

ARTICOLUL 17

Formularul de cerere pentru solicitarea alocatiei si lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se silesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 18

Dreptul la alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru familiile beneficiare de ajutor social se sileste numai pe baza cererii intocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocatiei fiind cele pe baza carora s-a acordat dreptul la ajutorul social.

ARTICOLUL 19

(1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, din timentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.
(3) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(4) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta sociala.
(5) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.

ARTICOLUL 20

(1) Silirea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si a cuantumului acestora se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere.


ARTICOLUL 21


Dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.


ARTICOLUL 22


Titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.


ARTICOLUL 23


Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.


ARTICOLUL 24


Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de cererea prevazuta la ARTICOLUL 14, certificata de primar.


ARTICOLUL 25


Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la ARTICOLUL 24.


ARTICOLUL 26


(1) Data platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si modalitatea de plata se silesc de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

ARTICOLUL 27

(1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.


(2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
(3) Primarul are obligatia sa verifice prin ancheta sociala modificarile intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
(4) Primarul transmite directiei teritoriale documentele prevazute la ARTICOLUL 24.
(5) Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

ARTICOLUL 28

(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.
(2) In situatia in care se constata modificari ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere, primarul emite dispozitie scrisa privind noul cuantum, pe care o comunica directiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.
(3) Cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.

ARTICOLUL 29

Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copin de varsta scolara, sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.

ARTICOLUL 30

(1) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:


a) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 29;

b) pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist.
(2) Prezentarea de catre titular, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii alocatiei familiale complementare sau alocatiei de sustinere, a dolor privind indeplinirea pe perioada suspendarii a conditiilor prevazute de ARTICOLUL 29 atrage reluarea platii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendarii.


ARTICOLUL 31


Dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:
a) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate do ca sunt intrunite cerintele prevazute de ARTICOLUL 29.


ARTICOLUL 32


(1) Suspendarea platii alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar incetarea dreptului se sileste prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.

ARTICOLUL 33

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie silit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executiv, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.


CAPITOLUL 5 - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 34


(1) Nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 19 alin. (1), ARTICOLUL 20 alin. (2), ARTICOLUL 25, ARTICOLUL 27 alin. (3) si (4), ARTICOLUL 28 alin. (1) si (2), ARTICOLUL 32 alin. (2) si ale ARTICOLUL 33 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.


(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.



ARTICOLUL 35

Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

ARTICOLUL 36

Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la silirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

ARTICOLUL 37

(1) Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si silirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.


ARTICOLUL 38


Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


ARTICOLUL 39


(1) Dispozitia scrisa a primarului privind silirea sau respingerea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si decizia directorului executiv de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 40

(1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se pot inregistra la primarie pana cel mai tarziu la data de 30 noiembrie 2003.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se transmit directiilor teritoriale pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2003.
(3) Drepturile silite in baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocatie suplimentara pentru familiile cu copii se platesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2004.



ARTICOLUL 41

In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 42

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu exceptia ARTICOLUL 6, Hotararea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru silirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:


Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Alexandru Farcas,
p. Ministrul delegat pentru administratia publica, secretar de stat
Ilie Stefan,


p. Ministrul finantelor publice, secretar de stat

Gheorghe Gherghina,

EMITENT: GURNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 26 octombrie 2003





Tipareste Trimite prin email




Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor






  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai