mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Conducerea unitatilor de invatamant

Conducerea unitatilor de invatamant


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


ARTICOLUL 15


(1) Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La nivelul fiecarei unitati de invatamant din Romania, se infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, conform prevederilor legale in goare.

Sectiunea a 2- a - Directorul

ARTICOLUL 16

(1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, precum si cu alte reglementari legale.
(2) Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, in baza reperelor silite si comunicate in teritoriu de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.


(3) Directorul reprezinta unitatea de invatamant in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, in limitele competentelor prevazute de lege.
(4) Directorul trebuie sa manifeste loialitate fata de unitatea de invatamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor, sa incurajeze si sa sustina colegii, in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.
(5) Directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, in care functioneaza timent financiar-conil prin care se realizeaza edenta conila sintetica si analitica, precum si executia bugetara, coordoneaza direct acest timent. Personalul timentului financiar-conil este subordonat directorului si isi desfasoara actitatea conform atributiilor silite de acesta, prin fisa postului.
(6) Directorul are drept de indrumare si control asupra actitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamant; el colaboreaza cu personalul cabinetului medical si stomatologic.
(7) Vizitarea unitatii de invatamant si asistenta la orele de curs sau la actitati scolare / extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de invatamant, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in goare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de invatamant.

ARTICOLUL 17

(1) Drepturile si obligatiile directorului unitatii scolare sunt cele prevazute de lege, de prezentul regulament, precum si de regulamentul intern.
(2) Directorul beneficiaza de indemnizatie de conducere, conform reglementarilor legale in goare.
(3) Norma didactica de predare a directorului si/ sau degrevarea de ore a acestuia se silesc prin fisa postului, in baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(4) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general.


ARTICOLUL 18


(1) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale.
(2) In cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor si este obligat sa informeze, in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul scolar general.
(3) Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor pentru examenele de corigente, amanari sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.


ARTICOLUL 19


In realizarea functiei de conducere, directorul are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se sileste politica educationala a acesteia;
b ) este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate de unitatea de invatamant;
c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone;
d) emite decizii si note de serciu care zeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala;
e) propune inspectorului scolar general proiectul ului de scolarizare, azat de consiliul profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Formarea Profesionala (pentru invatamantul profesional, tehnic si postliceal) si aprobat de consiliul de administratie;
f) numeste invatatorii / dirigintii la clase si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, care este si seful comisiei dirigintilor, in urma consultarii sefilor de catedra/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuitatii si al performantei;
g) sileste componenta formatiunilor de studiu;
h) in baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, sefii timentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita azul consiliului profesoral cu prire la programele de actitate ale acestora;I) numeste, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de intocmire a orarului unitatii de invatamant, pe care il verifica si il aproba;
j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita Consiliului elelor, Consiliului reprezentativ al parintilor si, dupa caz, Consiliului local, desemnarea reprezentantilor lor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant;
k) sileste atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie;
l) zeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;
m) elaboreaza, dupa consultarea sefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de incadrare pe discipline de invatamant, urmarind respectarea principiului continuitatii;
n) asigura, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea ului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei prind evaluarea rezultatelor scolare;
o) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in actitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor actitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant. Instrumentele respective se aproba in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu azul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unitatii scolare;
p) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ. In cursul unui an scolar, directorul efectueaza saptamanal 3-4 asistente la orele de curs, astfel incat fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe semestru. La asistentele efectuate sau la unele actitati ale catedrelor, directorul este insotit, de regula, de seful de catedra;
r) monitorizeaza actitatea de formare continua a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;
s) aproba graficul serciului pe scoala al personalului didactic si al elelor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul intern al unitatii de invatamant;


t) aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale;

u) coordoneaza actitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elei care participa la olimpiade, concursuri, competitii sportive si festivaluri nationale si internationale;
v) aproba regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elelor din unitatea de invatamant:
w) indeplineste atributiile silite prin alte metodologii aprobate de M.Ed.C.

ARTICOLUL 20

Directorul, in calitate de angajator, are urmatoarele atributii:
a) incheie contracte indiduale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, pe baza solicitarilor scrise ale acestora, conform codului muncii si contractului colectiv de munca aplicabil;
b) aproba concediu fara plata si zilele libere platite, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil, pentru intreg personalul, in conditiile asigurarii suplinirii actitatii acestora;
c) consemneaza zilnic, in condica de prezenta, absentele si intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare si de instruire practica, precum si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru;
d) atribuie, prin decizie interna, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, in regim de cumul sau plata cu ora, orele de curs ramase neocupate;
e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei in goare;
f) coordoneaza comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitatii de invatamant, de la o gradatie salariala la alta, in conditiile prevazute de legislatia in goare.

ARTICOLUL 21

Directorul unitatii de invatamant, in calitate de evaluator, are urmatoarele atributii:
a) informeaza inspectoratul scolar cu prire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, prind statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) apreciaza personalul didactic de predare si de instruire practica, la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.

ARTICOLUL 22

Directorul unitatii de invatamant, in calitate de ordonator de credite, raspunde de:


a) elaborarea proiectului de buget propriu;

b) urmarirea modului de incasare a veniturilor;
c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare, in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;
d) integritatea si buna functionare a bunurilor aflate in administrare;
e) organizarea si tinerea la zi a conilitatii si prezentarea la termen a bilanturilor conile si a conturilor de executie bugetara.ARTICOLUL 23


Directorul unitatii de invatamant indeplineste si urmatoarele atributii:
a) numeste si controleaza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de invatamant si de completarea carnetelor de munca;
b) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;
c) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de edenta scolara;
d) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive a unitatii de invatamant, coordoneaza actitatea din internat si de la cantina;
e) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) raspunde de corectitudinea incadrarii personalului si de intocmirea, la termen, a statelor lunare de plata a drepturilor salariale;
g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al parintilor o lista de prioritati care zeaza conservarea patrimoniului, completarea si modernizarea bazei materiale si sportive, reparatii, imbogatirea fondului de sectiune al bibliotecii, stimularea elelor capabili de performante scolare, precum si a celor cu situatie materiala precara, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al parintilor;
h) raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elei din invatamantul obligatoriu, conform prevederilor Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; asigura personalului didactic conditiile necesare pentru studierea si alegerea manualelor pentru ele;I) asigura, prin diriginti/invatatori, distribuirea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru copii si raspunde de silirea necesarului de burse scolare si a altor facilitati la nivelul unitatii de invatamant, conform legislatiei in goare;
j) raspunde de respectarea conditiilor si a exigentelor prind normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie cila si de paza contra incendiilor, in unitatea de invatamant;
k) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savarsite de personalul unitatii de invatamant, in limita prevederilor legale in goare;
l) aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament si de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare savarsite de ele.

ARTICOLUL 24

Anual, directorul elaboreaza un raport general prind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara pe care o conduce. Raportul general prind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara este prezentat in consiliul profesoral si in Consiliul reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia, continand principalele constatari, va fi facut public, inclusiv prin afisare clasica sau electronica. 6

ARTICOLUL 25

In comunele si orasele mici, cu mai multe unitati de invatamant, directorul uneia dintre acestea poate primi, din partea inspectorului scolar general, atributii de coordonare a actitatii din cadrul celorlalte scoli, in conditii silite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

ARTICOLUL 26

(1) Directorul adjunct isi desfasoara actitatea in subordinea directorului, care ii elaboreaza fisa postului, in concordanta cu atributiile silite prin prezentul regulament si prin regulamentul intern, ii evalueaza actitatea si ii acorda calificativul anual; acesta raspunde in fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de indrumare, evaluare si control, pentru actitatea proprie, conform fisei postului.
(2) Directorul adjunct raspunde de actitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de invatamant si indeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate, precum si pe cele silite prin fisa postului si prin regulamentul intern al unitatii de invatamant si preia toate prerogativele directorului, in lipsa acestuia.
(3) In unitatile de invatamant gimnazial, liceal si profesional (scolile de arte si meserii si anul de completare), directorul adjunct azeaza actitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, numit din randul cadrelor didactice angajate ale scolii.

Sectiunea a 3-a - Consiliul profesoral

ARTICOLUL 27

(1) Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica, cu norma de baza in unitatea de invatamant respectiva, titular si suplinitor si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii de invatamant este obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci cand se discuta probleme referitoare la actitatea acestuia si atunci cand este intat, absentele nemotivate constituindu-se in abateri disciplinare.
(2) La sedintele consiliului profesoral, directorul inta, in functie de tematica dezbatuta, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai consiliului elelor, ai autoritatilor locale si ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral se intruneste la inceputul si la sfarsitul fiecarui semestru. De asemenea, acesta se intruneste in urmatoarele situatii: cand directorul considera necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elelor, a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociatiei parintilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administratie.
(4) Consiliul profesoral poate fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea a minimum o treime din numarul membrilor sai.
(5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara.
(6) Directorul unitatii de invatamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral.
(7) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si intatii, in functie de situatie, au obligatia sa semneze procesul-verbal, incheiat cu aceasta ocazie. Directorul unitatii de invatamant raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a hotararilor sedintei respective.
(8) Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral" care se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, directorul unitatii de invatamant stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului inilor si a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este insotit, in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, ele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii de invatamant.

ARTICOLUL 28

Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna prind calitatea educatiei si raportul general prind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara;
b) dezbate, azeaza si propune Consiliului de administratie, spre aprobare, ul de dezvoltare a scolii;
c) dezbate si aproba rapoartele de actitate, programele semestriale, ul anual de actitate precum si eventuale completari sau modificari ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, daca este cazul, componenta acestuia;
e) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invatamant;
f)valideaza raportul prind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare invatator/diriginte, precum si situatia scolara dupa incheierea sesiunii de amanari, diferente si corigente;
g) numeste comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savarsite de personalul salariat al unitatii de invatamant, conform legislatiei in goare;
h) sileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale in goare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern;I) decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elelor care savarsesc abateri;
j) decide asupra acordarii recompenselor pentru ele si pentru personalul salariat al unitatii de invatamant, conform reglementarilor in goare;
k) valideaza notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru clasele I-IV;
l)valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar in curs;
m) azeaza proiectul ului de scolarizare;
n) formuleaza aprecieri sintetice prind actitatea personalului de instruire practica si de predare, care solicita acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrit legii, pe baza raportului de autoevaluare a actitatii desfasurate de acesta;
o) dezbate si azeaza regulamentul intern al unitatii de invatamant, in sedinta la care participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii de invatamant;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza actitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar propuneri de modificare sau de completare;


q) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea actitatii instructiv-educative din unitatea de invatamant.

ARTICOLUL 29

(1) Sedintele consiliului profesoral al unitatii de invatamant se constituie legal in prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor.
(2) Hotararile se iau prin vot deschis sau secret, in functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru intregul personal salariat al unitatii de invatamant.


Sectiunea a 4-a - Consiliul de administratie


ARTICOLUL 30


(1) Consiliul de administratie functioneaza conform prevederilor Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, prind Statutul personalului didactic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentului regulament.
(2) Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ.

ARTICOLUL 31

Atributiile consiliului de administratie sunt:
a) asigura respectarea prevederilor legislatiei in goare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor inspectorului scolar general;
b) administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile in care isi desfasoara actitatea unitatile de invatamant preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de administratie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unitatii de invatamant.
c) aproba ul de dezvoltare a scolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, dupa dezbaterea si azarea sa in consiliul profesoral;
d) aproba regulamentul intern al unitatii de invatamant, dupa ce a fost dezbatut in Consiliul profesoral si in comisia paritara;
e) elaboreaza, prin consultare cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare specifice unitatii de invatamant, pentru personalul nedidactic, in vederea acordarii calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit;
f) acorda calificative anuale pentru intreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general prind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara, a analizei sefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte timente functionale;
g) aproba, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariati din unitatea de invatamant. Pentru personalul didactic de predare si de instruire practica, aprobarea se acorda pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral si cu respectarea metodologiei specifice;
h) sileste acordarea premiilor lunare pentru personalul unitatii de invatamant;I) sileste perioadele concediului de odihna, pe baza cererilor indiduale scrise ale tuturor salariatilor unitatii de invatamant, a propunerilor directorului si in urma consultarii sindicatelor;
j) sileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de invatamant;
k) controleaza periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elelor, solicitand rapoarte sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice;
l) aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in goare;
m) azeaza si propune consiliului local, spre aprobare, proiectul ului anual de venituri si cheltuieli, intocmit de director si conilul sef, pe baza solicitarilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice si ale timentelor functionale;
n) hotaraste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei in goare;
o) acorda azul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct;
p) propune nivelul indemnizatiei de conducere a directorului;
q) azeaza proiectele de anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitatii de invatamant;
r) sileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru fiecare categorie de personal;
s) aproba strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii scolare;
t) valideaza raportul general prind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara si promoveaza masuri ameliorative, conform normelor legale in goare


ARTICOLUL 32


Membrii consiliului de administratie coordoneaza si raspund de domenii de actitate, pe baza delegarii de sarcini silite de presedintele consiliului, prin decizie.


ARTICOLUL 33


(1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant este format, potrit legii, din 9-l5 membri, intre care:
a) directorul unitatii de invatamant;


b) directorii adjuncti;

c) 1-5 reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de consiliul profesoral;
d) conil / conil sef, daca exista la nivelul unitatii scolare;
e) reprezentanti ai autoritatii publice locale, ai asociatiei de parinti, ai elelor din clasele a IX -a - a XII-a /a XIII-a, ai agentilor economici (obligatoriu pentru invatamantul profesional si tehnic), precum si ai institutiilor si organizatiilor comunitatii locale;
(f) in mediul rural se va avea in vedere ca, in consiliile de administratie, sa fie reprezentate corespunzator structurile scolare din satele care apartin localitatilor respective; reprezentarea poate fi asigurata de catre cadrul didactic coordonator al structurii scolare;
(2) Personalul didactic de predare si de instruire practica, care face parte din consiliul de administratie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calitati manageriale si performante profesionale deosebite.
(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitatii de invatamant.
(4) La sedintele consiliului de administratie participa, fara drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de invatamant. Punctul de vedere al liderului sindical se mentioneaza in procesul-verbal al sedintei.
(5) Presedintele consiliului de administratie inta in scris, cu 48 de ore inainte de data sedintei, membrii consiliului de administratie si observatorii, care nu fac parte din personalul scolii.
(6) Presedintele consiliului de administratie numeste, prin decizie, secretarul consiliului de administratie, care are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului de administratie.
(7) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si intatii, daca exista, au obligatia sa semneze procesul-verbal, incheiat cu aceasta ocazie. Presedintele consiliului raspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a hotararilor sedintei respective.
(8) Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie", care se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial, se leaga si se numeroteaza. Pe ultima foaie, presedintele stampileaza si semneaza, pentru autentificarea numarului inilor si a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie este insotit, in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, ele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.). Cele doua documente oficiale, registrul si dosarul, se pastreaza in biroul directorului, intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele si la secretarul consiliului.


ARTICOLUL 34


(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, precum si ori de cate ori considera necesar directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este convocat si la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elelor, sau a jumatate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parintilor/asociatiei de parinti.
(2) Hotararile consiliului de administratie se iau prin vot, cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

Sectiunea a 5-a - Catedrele/comisiile metodice

ARTICOLUL 35

(1) In cadrul aceleiasi unitati de invatamant, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.
(2) In invatamantul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de invatamant.


ARTICOLUL 36


Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele:
a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, curriculum la decizia scolii;


b) elaboreaza programe de actitati semestriale si anuale;


c) consiliaza cadrele didactice, in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a ificarilor semestriale;


d) elaboreaza instrumentele de evaluare si notare;

e) analizeaza periodic performantele scolare ale elelor;
g) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elelor;
f) organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale;
g) organizeaza actitati de pregatire speciala a elelor pentru examene si concursuri scolare;
h) seful de catedra/comisie metodica sileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice;I) seful de catedra/comisie metodica evalueaza actitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport bine documentat;
j) organizeaza actitati de formare continua si de cercetare - actiuni specifice unitatii de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.;
k) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei, cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant;
l) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra actitatii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta in consiliul profesoral;
m) implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice.

ARTICOLUL 37

(1) Seful catedrei / comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de actitatea profesionala a membrilor acesteia.
(2) Seful catedrei / comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la orele de curs, in special la profesorii stagiari, la cei nou veniti, sau la cei in actitatea carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesor-elev.
(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de invatamant, sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei / comisiei considera ca este necesar.

Sectiunea a 6-a - Consiliul clasei

ARTICOLUL 38

(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din invatamantul primar, din liderul elelor clasei respective. 10
(2) Presedintele consiliului clasei este invatatorul/dirigintele.


ARTICOLUL 39


Consiliul clasei isi desfasoara actitatea la nivelul fiecarei clase avand ca principale obiective:
a) armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si instruire practica cu solicitarile elelor si ale parintilor;


b) evaluarea progresului scolar al elelor;

c) silirea modalitatilor de sprijinire a elelor cu un ritm lent de invatare;
d) organizarea de actitati suplimentare pentru elei capabili de performante scolare.


ARTICOLUL 40


Consiliul clasei are urmatoarele atributii:

a) analizeaza, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;
b) analizeaza volumul temelor pentru acasa si ia masuri de corelare a acestora intre diferitele discipline;
c) sileste masuri de asistenta educationala, atat pentru elei cu probleme de invatare sau de comportament, cat si pentru elei cu rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in functie de comportarea acestora in unitatea de invatamant si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
e) propune recompense pentru elei cu rezultate deosebite;
f) participa la intalniri cu parintii si elei, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui / invatatorului, sau a cel putin 1 / 3 dintre parintii elelor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute pentru ele de prezentul regulament si de regulamentul intern;
h) elaboreaza, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul scolar si comportamentul fiecarui elev si informeaza, in scris, parintele.


ARTICOLUL 41


(1) Coordonarea actitatii claselor de ele se realizeaza prin invatatori/diriginti, numiti de directorul unitatii de invatamant, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica de prestigiu si cu experienta, care predau la clasa respectiva.
(2) Functia de diriginte dene obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.
(3) Invatatorul/dirigintele isi proiecteaza si isi desfasoara actitatea potrit sarcinilor prevazute de ul anual al unitatii de invatamant si in acord cu particularitatile educationale ale clasei respective.
(4) Invatatorul/dirigintele intocmeste, dupa consultarea profesorilor clasei, a parintilor si a elelor, ificarea semestriala si anuala, care va cuprinde componentele actitatii educative, in acord cu problemele specifice ale colectivului de ele, precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

ARTICOLUL 42

Invatatorul/dirigintele are urmatoarele atributii:


a) coordoneaza actitatea consiliului clasei;

b) numeste, prin consultarea elelor, liderul elelor clasei; ii repartizeaza sarcini si organizeaza, impreuna cu acesta, colectivul de ele al clasei;
c) colaboreaza cu toti profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul scolar, in vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de ele;
d) preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa in care isi desfasoara actitatea elei carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia;
e) prezinta, elelor si parintilor, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern;
f) organizeaza, impreuna cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolara si profesionala;
g) informeaza elei si pe parintii acestora cu prire la prevederile legale, referitoare la testarile nationale, la bacalaureat, la admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, dupa finalizarea invatamantului obligatoriu;
h) urmareste frecventa elelor, cerceteaza cauzele absentelor unor ele si informeaza familia elevului, saptamanal;I) motiveaza absentele elelor, pe baza certificatelor azate de cabinetul medical al scolii sau, dupa caz, eliberate de medicul de familie, precum si in baza cererilor personale, motivate, ale parintilor, aprobate de director;
j) analizeaza, periodic, situatia la invatatura a elelor, monitorizeaza indeplinirea indatoririlor scolare de catre toti elei, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii;
k) sprijina organizarea si desfasurarea actitatilor elelor in afara clasei si a unitatii de invatamant;
l) informeaza, in scris, familiile elelor, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie; 11
m) sileste, impreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta in scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decat 7,00, pentru elei care au savarsit abateri grave ;
n) felicita, in scris, parintii sau tutorii elelor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de copin lor la invatatura sau in cadrul actitatilor extrascolare; inmaneaza elelor diplome si premii la festitatea organizata la sfarsitul fiecarui an scolar;
o) organizeaza intalniri si discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe, indidual sau in plen, se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care zeaza progresul scolar al copiilor lor si-i informeaza pe acestia despre absentele si comportamentul elelor, despre potentialele situatii de corigente, de amanare a incheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare,
p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elelor, in conformitate cu legislatia in goare;
q) aplica elelor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute in prezentul regulament;
r) recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elelor la actitati in cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, in afara unitatii de invatamant;
s) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor inscrise si de starea fizica a acestuia;
t) calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, sileste clasificarea elelor la sfarsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern; consemneaza in carnetele de elev mediile semestriale si anuale.
u) proiecteaza, organizeaza si desfasoara actitati educative, de consiliere si de orientare scolara si profesionala, in functie de particularitatile colectivului de ele;
v) prezinta consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elelor la sfarsitul semestrului/anului scolar.
Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai