mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  
termeni medicali


Legislatia familiei
Index » Legislatie medicala » Legislatia familiei
» Conducerea invatamantului

Conducerea invatamantului


CAPITOLUL I: Ministerul Educatiei Nationale si alte organisme de nil national


ARTICOLUL 140


(1)Ministerul Educatiei Nationale se organizeaza si functioneaza potrivit legii. Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate, are raspunderea de a elabora si de a aplica politica educationala, in conformitate cu ARTICOLUL 2. Ministerul Educatiei Nationale are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si a resurselor umane din sfera educatiei si colaboreaza cu alte ministere implicate in dezvoltarea invatamantului.
(2)Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei Nationale constituie structuri de experti si se sprijina pe organisme consultati, la nil national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul national pentru Reforma Invatamantului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Unirsitare, Consiliul National de Finantare a Invatamantului Superior,


Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din invatamantul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reforma. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale. In exercitarea atributiilor sale Ministerul Educatiei Nationale poate consulta, dupa caz, societatile stiintifice nationale ale cadrelor didactice, federatiile sindicale reprezentati la nil de ramura, ca parteneri sociali, si organizatiile studentesti si de elevi, recunoscute pe national.
(3)Pentru confirmarea titlurilor, diplomelor si certificatelor unirsitare Ministerul Educatiei Nationale constituie Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Unirsitare. Membrii consiliului sunt profesori unirsitari, personalitati de prestigiu stiintific, cultural si moral, recunoscute pe national sau international. Ei sunt selectati pe baza propunerilor senatelor unirsitare. Consiliul functioneaza potrivit unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(4)Consiliul National al Rectorilor se constituie si functioneaza in baza statutului propriu.
(5)In subordinea Ministerului Educatiei Nationale functioneaza:
a)Institutul de Stiinte ale Educatiei, ca institut de cercetare si dezvoltare care actiaza in domeniul inovarii si reformei sistemului national de invatamant;
b)Federatia Sportului Scolar si Unirsitar, ca unitate autonoma cu personalitate juridica. Federatia Sportului Scolar si Unirsitar coordoneaza activitatea sportiva a asociatiilor sporti scolare si unirsitare. Federatia Sportului Scolar si Unirsitar se afiliaza la federatiile internationale ale sportului scolar, respectiv unirsitar. Cluburile sporti scolare si unirsitare, infiintate conform prederilor ARTICOLUL 40 alin. (1), au personalitate juridica si se pot afilia la federatiile de specialitate. Transferarea sportivilor din aceste cluburi se face in baza reglementarilor federatiilor de specialitate, potrivit regimului de transferuri aplicat celorlalte cluburi sporti.

ARTICOLUL 141

Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza, coordoneaza si aplica politica nationala in domeniul educatiei. In acest scop exercita urmatoarele atributii:
a)coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant;
b)organizeaza reteaua invatamantului de stat si propune Gurnului cifrele de scolarizare, pe baza studiilor de prognoza, cu consultarea unitatilor de invatamant, a autoritatilor locale si a agentilor economici interesati;
c)aproba Curriculumul national si sistemul national de evaluare, asigura si supragheaza respectarea acestora;
d)coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica din invatamant;
e)asigura cadrul pentru productia manualelor scolare; asigura finantarea scolilor pentru achizitionarea de manuale, conform legii;
f)elaboreaza criteriile generale de admitere in invatamantul superior;


g)aproba infiintarea liceelor si a scolilor postliceale;

h)aproba, conform legii, regulamentele de organizare si functionare a unitatilor subordonate, cu exceptia institutiilor de invatamant superior;I)elaboreaza studii de diagnoza si prognoza in domeniul restructurarii si modernizarii invatamantului si contribuie la perfectionarea cadrului legislativ;
j)asigura cadrul pentru proiectarea, omologarea si productia mijloacelor de invatamant;
k)asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite;
l)asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvata a copiilor si a tinerilor cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
m)analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant si propune masuri corespunzatoare Gurnului si autoritatilor publice locale abilitate;
n)coordoneaza activitatea bibliotecilor unirsitare din subordine;
o)raspunde de formarea si perfectionarea personalului didactic;
p)coordoneaza, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea si evidenta personalului didactic, de conducere, de indrumare si control si a celui auxiliar din unitatile subordonate;
q)asigura repartizarea Fondului national al formarii profesionale, cu consultarea factorilor interesati;
r)raspunde de evaluarea sistemului national de invatamant pe baza standardelor nationale;
s)elaboreaza si aplica strategiile de reforma, pe termen mediu si lung, ale invatamantului si educatiei;
t)elaboreaza impreuna cu alte ministere strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice;
u)colaboreaza, pe baza de protocoale, cu statele in care traieste populatie de nationalitate sau de origine romana, pentru promovarea si desfasurarea invatamantului in limba materna;
v)elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora;
w)sileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice, eliberate in strainatate, pe baza unor norme interne, tinand seama si de intelegerile si conntiile internationale;


x)sileste pentru invatamantul preunirsitar de stat structura anului scolar, sesiunile de examene, perioadele de desfasurare a concursurilor, precum si vacantele scolare;
y)controleaza modul de respectare a normelor financiar-conile, de executie bugetara si de administrare a patrimoniului din sistemul national al invatamantului de stat; incaseaza taxe, in lei si in valuta, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea si recunoasterea actelor de studii, conform legii.


CAPITOLUL II: Inspectoratele scolare


ARTICOLUL 142


Inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei Nationale, avand, in principal, urmatoarele atributii:
a)urmaresc modul de organizare si de functionare a retelei de invatamant preunirsitar, in conformitate cu politica educationala la nil national;
b)asigura aplicarea legislatiei in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului de invatamant;
c)asigura calitatea invatamantului si respectarea standardelor nationale prin inspectia scolara;
d)infiinteaza, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, unitati scolare ale invatamantului de stat: gradinite, scoli primare, gimnazii, scoli profesionale si de ucenici;
e)propun Ministerului Educatiei Nationale reteaua de scolarizare din raza lor teritoriala, in conformitate cu politica educationala, a studiilor de prognoza, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a autoritatilor locale, a agentilor economici si a partenerilor sociali interesati;
f)asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor pe durata invatamantului obligatoriu;
g)coordoneaza incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar, in conformitate cu prederile Statutului personalului didactic;
h)organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica si alte actiuni complementare din invatamantul preunirsitar;I)coordoneaza utilizarea, dezvoltarea si protejarea bazei didactico-materiale din unitatile de invatamant, impreuna cu autoritatile publice locale;
j)coordoneaza organizarea admiterii si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si a concursurilor scolare;
k)controleaza activitatile si serviciile de invatamant preunirsitar organizate de agenti economici, fundatii, asociatii, culte si de alte persoane juridice sau fizice de pe raza lor teritoriala; constata entualele incalcari ale prederilor legale si iau masurile prevazute de lege;
l)coordoneaza activitatea bibliotecilor din unitatile de invatamant subordonate;
m)coordoneaza si controleaza activitatea Casei corpului didactic.


ARTICOLUL 143


(1)Structura inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti se sileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(2)In structura inspectoratelor scolare din judetele cu invatamant si in limbile minoritatilor nationale sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru acest invatamant.
(3)Unitatile extrascolare si unitatile conexe invatamantului preunirsitar sunt subordonate inspectoratului scolar.
(4)Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ. Consiliul de administratie este format din 9-l1 membri, dintre care: inspectorul scolar general, inspectorii scolari generali adjuncti, directorul Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ, conilul-sef, consilierul juridic al inspectoratului scolar si alti membri. Inspectorul scolar general este presedintele de drept al consiliului de administratie. Consiliul consultativ este format din directori de unitati de invatamant, din alte cadre didactice de prestigiu, inclusiv din invatamantul superior, din reprezentanti ai parintilor, ai autoritatilor locale administrati, ai comunitatilor religioase, ai agentilor economici, precum si din alti parteneri sociali. Presedintele consiliului consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.
(5)Inspectoratele scolare organizeaza periodic conferinte judetene ale personalului didactic din invatamantul preunirsitar, pe specialitati, cu rol consultativ, participativ si metodic.


ARTICOLUL 144


(1)Inspectorul scolar general, inspectorii scolari generali adjuncti si directorul Casei corpului didactic sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, conform legii.
(2)Inspectorii scolari se numesc de catre inspectorul scolar general, prin concurs, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, de regula pe o perioada de 4 ani, conform legii.


CAPITOLUL III: Conducerea institutiilor si a unitatilor invatamantului de stat


ARTICOLUL 145


(1)Unitatile de invatamant preunirsitar sunt conduse de directori, ajutati, dupa caz, de directori adjuncti. In activitatea de conducere directorii se bazeaza pe consiliul profesoral, pe consiliul de administratie si pe consiliul scolar. Aceste consilii functioneaza in temeiul unor regulamente elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, conform legii.


(2)Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectiva si este prezidat de director.
(3)Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul administrativ, este format din cel putin 5 membri, dar nu mai mult de 11 membri, intre care directorul unitatii, directorul adjunct, conilul-sef, cadre didactice alese de consiliul profesoral si reprezentanti ai parintilor, precum si ai administratiei publice locale. In consiliul de administratie se includ si reprezentanti ai agentilor economici care asigura baza materiala pentru practica. Directorul unitatii de invatamant este presedintele consiliului de administratie.
(4)Unitatea de invatamant prescolar sau primar, afiliata altei unitati de invatamant, isi alege 1-2 cadre didactice in consiliul de administratie al acesteia.
(5)In consiliile de administratie ale liceelor si scolilor postliceale se includ 1-2 elevi.
(6)In fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica sau pe grupuri de unitati se constituie cate un consiliu scolar, care decide si raspunde de realizarea politicii educationale la nil local. Initiatile locale respecta politica educationala elaborata la nil national. Componenta si atributiile consiliului scolar sunt silite prin regulament aprobat de catre Ministerul Educatiei Nationale.
(7)Directorii si directorii adjuncti ai unitatilor din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si profesional, precum si directorii adjuncti din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti de inspectorul scolar general, conform legii.
(8)Directorii unitatilor din invatamantul liceal si postliceal sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea inspectorului scolar general, conform legii.
(9)Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de ministrul educatiei nationale la unitatile direct subordonate Ministerului Educatiei Nationale si de catre inspectorul scolar general la unitatile din subordinea inspectoratului scolar.
(10)Numirea directorilor si a directorilor adjuncti ai unitatilor de invatamant mentionate la alin. (7) si (8) se face ca urmare a sustinerii unui concurs, pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala, precum si a recomandarii consiliului scolar, pe o perioada de 4 ani. Metodologia concursului se sileste de Ministerul Educatiei Nationale.

ARTICOLUL 146

Institutiile de invatamant superior sunt conduse de senate, iar facultatile si departamentele, de consilii. Senatele sunt prezidate de rectori, consiliile facultatilor, de decani, iar consiliile departamentelor, de directori. Atributiile si raporturile acestor organisme se silesc prin Carta unirsitara. Hotararile senatelor, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin doua treimi din totalul membrilor.

ARTICOLUL 147

(1)Conducerea operativa a institutiei de invatamant superior este asigurata de catre biroul senatului, alcatuit conform Statutului personalului didactic si sectiunei unirsitare.


(2)Presedintele biroului senatului este rectorul.CAPITOLUL IV: Evaluarea in invatamant

ARTICOLUL 148

(1)Evaluarea invatamantului, ca sistem si proces, se asigura de Ministerul Educatiei Nationale prin institutii si organisme specializate, in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(2)Evaluarea invatamantului unirsitar si postunirsitar se asigura prin forme specifice, in conformitate cu dispozitiile legale si cu normele autonomiei unirsitare.
(3)In sistemul national de invatamant si educatie notarea se face, de regula, de la 10 la 1.
(4)Se recomanda aplicarea creditelor transferabile si recunoasterea lor atat in cadrul aceleiasi institutii sau unitati de invatamant, cat si intre institutii sau unitati de invatamant din tara si din strainatate.


ARTICOLUL 149


Ministerul Educatiei Nationale asigura evaluarea periodica a nilului de pregatire profesionala si metodica a personalului didactic din invatamant.


ARTICOLUL 150


(1)Inspectorul scolar general elaboreaza, la sfarsitul fiecarui an scolar, un raport privind starea invatamantului din judet, respectiv din municipiul Bucuresti. Acest raport se prezinta Ministerului Educatiei Nationale, prefecturii, consiliului judetean, consiliilor locale si tuturor unitatilor de invatamant din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.
(2)Rectorul institutiei de invatamant superior elaboreaza, la sfarsitul fiecarui an unirsitar, un raport privind starea institutiei de invatamant, pe care il transmite Ministerului Educatiei Nationale, prefecturii si consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
(3)Ministrul educatiei nationale inainteaza Parlamentului raportul anual asupra starii sistemului national de invatamant, pana la data de 15 octombrie. Concomitent sunt prezentate directiile si prioritatile de dezvoltare a invatamantului preunirsitar si superior. Raportul anual se da publicitatii.Tipareste Trimite prin email
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2024 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut! invitatie-1
Invitatie Online - promoveaza produse medicale invitatie-2

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

invitatie-3
vizitatorii nostri pot fi clientii tai