mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Sistemul asigurarilor pentru somaj

Sistemul asigurarilor pentru somaj


Share
Sectiunea 1 - Categorii de asigurati


ARTICOLUL 18


(1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi:
a) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza nituri in Romania, in conditiile legii;
b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
c) straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza nituri, in conditiile legii.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.

ARTICOLUL 19

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conntie civila de prestari de servicii si care realizeaza un nit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;


b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii electi sau care sunt numite in cadrul autoritatii executi, legislati ori judecatoresti, pe durata mandatului;
d) militarii angajati pe baza de contract;
e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
f) alte persoane care realizeaza nituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

ARTICOLUL 20

Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:


a) asociat unic, asociati;

b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
d) membri ai asociatiei familiale;
e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
f) alte persoane care realizeaza nituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).

ARTICOLUL 21

Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la ARTICOLUL 19 sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.

ARTICOLUL 22

(1) Persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 care au cel putin varsta de 18 ani pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la ARTICOLUL 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.


Sectiunea 2 - Bugetul asigurarilor pentru somaj


ARTICOLUL 23


(1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde niturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.


ARTICOLUL 24


(1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la ARTICOLUL 19;
c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;


d) nituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.

(2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subntii de la bugetul de stat.

ARTICOLUL 25

(1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.


ARTICOLUL 26


(1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19.
(2) Angajatorii care incheie cu persoane fizice conntii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.

ARTICOLUL 27

Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la ARTICOLUL 19 lit. e), asupra niturilor brute lunare realizate.

ARTICOLUL 28

Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la ARTICOLUL 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 6%, aplicata asupra nitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

ARTICOLUL 29

In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nilul cotelor contributiilor prevazute la ARTICOLUL 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ARTICOLUL 30

Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ARTICOLUL 31

(1) Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:
a) data silita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;


b) data silita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;


c) data silita prin contractul de asigurare pentru somaj.

(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. (1) se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

ARTICOLUL 32

(1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
(2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu acti imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de institii.


ARTICOLUL 33


(1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a) plata indemnizatiilor de somaj;
b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, silite potrivit legii;
c) platile compensatorii acordate potrivit legii;
d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prenirea somajului;
f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, prevazute la ARTICOLUL 16 lit. a), b), d) si f);
g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiecti de institii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege; I) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j) aplicarea masurilor in derea recuperarii debitelor;
k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Nilul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali siliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.


Sectiunea 3 - Indemnizatia de somaj


ARTICOLUL 34


(1) Somerii prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza nituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii nituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat nituri in acea localitate.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3) Somerii prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b) nu realizeaza nituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii nituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

ARTICOLUL 35

Pentru persoanele prevazute la ARTICOLUL 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:
a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului;
c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;


d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definiti a hotararii judecatoresti.

ARTICOLUL 36

(1) Vechimea in munca recunoscuta pentru silirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2) Dovada chimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

ARTICOLUL 37

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile silite prin acordurile si conntiile internationale la care Romania este parte.
(2) Drepturile cunite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi silesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conntii internationale la care Romania este parte.
(3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conntii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respecti sau intr-o alta moneda asupra careia s-a connit.

ARTICOLUL 38

(1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la ARTICOLUL 17, la cerere, dupa caz, de la data:


a) incetarii contractului individual de munca;

b) incetarii raporturilor de serviciu;
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;


e) incetarii calitatii de membru cooperator;

f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;


g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani; I) incheierii efectuarii stagiului militar;


j) ramanerii definiti a hotararii judecatoresti;

k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conntiei civile;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. b);
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. c).
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.

ARTICOLUL 39

(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (1) pe perioade silite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data silirii acestuia.

ARTICOLUL 40

(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data silirii acesteia.
(2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la ARTICOLUL 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.


ARTICOLUL 41


(1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in derea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;


d) sa caute activ un loc de munca.

(2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au silit si au pus in plata pensiile cunite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.


ARTICOLUL 42


(1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nilului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolntii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

ARTICOLUL 43

(1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la ARTICOLUL 39 alin. (2), respectiv la ARTICOLUL 40 alin. (1).
(2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.


ARTICOLUL 44


Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii nituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza nituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nilului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din moti impuile persoanei;
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni; I) la data inceperii executarii unei pedepse privati de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) in cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la ARTICOLUL 45 alin. (2) si (3);
l) la expirarea termenelor prevazute la ARTICOLUL 39 alin. (1), respectiv la ARTICOLUL 40 alin. (1);


m) la data admiterii intr-o forma de invatamant.


ARTICOLUL 45


(1) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la ARTICOLUL 41 alin. (1) lit. a); b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
c) la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;
d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
e) pe perioada in care este arestat prentiv sau pentru executarea unei pedepse privati de libertate de pana la 12 luni;
f) la data pensionarii pentru invaliditate;
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor surnite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale; I) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
(2) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
(3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(4) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.


ARTICOLUL 46


Drepturile banesti prevazute la ARTICOLUL 43 fac obiectul executarii silite pentru debite pronite din plata necunita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.


ARTICOLUL 47


(1) Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necunit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2) Sumele incasate necunit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.


ARTICOLUL 48


(1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respecti de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3) Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai