mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia muncii
Index » Legislatie medicala » Legislatia muncii
» Contractul individual de munca

Contractul individual de munca


ShareARTICOLUL 69.

(1) Contractul indidual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2) In vederea silirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului indidual de munca (CIM).


ARTICOLUL 70.


(1) Incheierea CIM se face pe baza conditiilor silite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(2) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor.
(3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.


(4) Salariatul caruia i-a incetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca, va fi reintegrat, pe cat posibil, in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca.
(5) Prevederile alin. 1 si 2 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare.


ARTICOLUL 71.


(1) Incheierea CIM se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele indiduale de munca se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(3) CIM va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 3.
(4) Contractele indiduale de munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaza.

ARTICOLUL 72.

(1) CIM se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a CIM pentru acest motiv.
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege, cu drepturile prevazute in prezentul contract.

ARTICOLUL 73.

Executarea CIM se suspenda in cazurile prevazute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara actitatea pe timpul mandatului.

ARTICOLUL 74.

(1) Incetarea CIM poate avea loc - in conditiile prevazute de lege - printr-unul din urmatoarele moduri:


a) de drept;

b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitative prevazute de lege.
(2) In cazurile in care unitatea este obligata, potrit legii, sa acorde un preaz la desfacerea contractului de munca, durata preazului va fi de 20 de zile lucratoare.
(3) In perioada preazului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile silite de angajator.


ARTICOLUL 75.


(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare si propunerea sanctiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii.
(4) In cadrul cercetarii se vor sili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata sili existenta sau inexistenta novatiei. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (4) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(6) Actitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune silirea urmatoarelor aspecte:


a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de novatie a salariatului;


c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii.
(9) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale.
(10) La silirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gratatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de novatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.


(11) In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite decizia de sanctionare.

ARTICOLUL 76.

(1) CIM nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca au fost prevazute asemenea interdictii.
(2) Desfasurarea actitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din initiativa unitatii.
(3) Pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea actitatii, considerata perioada de readaptare, salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau de concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut de Codul muncii.

ARTICOLUL 77.

(1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de evaluare prealabila, silita prin prezentul contract colectiv de munca.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15 zile inainte:


a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;

b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect actitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.
(5) In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin do de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.
(7) In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul ii va asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de astfel de posibilitati, angajatorul va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.
(8) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Daca salariatul nu a formulat contestatia in termenul prevazut la alin. (8) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului indidual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.

ARTICOLUL 78.

(1) La incetarea contractului indidual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de cel putin un salariu lunar, in afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cand incetarea contractului indidual de munca a intervenit ca urmare a unor motive ce nu tin de persoana salariatului.


ARTICOLUL 79.


In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua concedieri colective, partile conn asupra respectarii urmatoarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica in legatura cu masurile prind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionala etc.;
b) justificarea tehnico-economica, impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului, va fi supusa spre analiza si azare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;
c) in cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, cu prire cel putin la:
- metodele si mijloacele de etare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati care vor fi concediati;


- atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care zeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.


Prin sintagma timp util se intelege:

- la intreprinderile cu un efectiv sub 100 de salariati, cu 15 zile inainte de notificarea prevazuta la ARTICOLUL 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
- la intreprinderile cu 101-250 de salariati, cu 20 de zile inainte de notificarea prevazuta la ARTICOLUL 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare;
- la intreprinderile cu peste 250 de salariati, cu 30 de zile inainte de notificarea prevazuta la ARTICOLUL 711 din Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

ARTICOLUL 80.

(1) In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi etate, conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat daca i se ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate.
(2) In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr-o forma de recalificare, conducerea unitatii le va comunica in scris termenul de preaz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca.
(3) Pentru situatia in care se efectueaza concedieri colective, partile vor negocia acordarea de compensatii banesti cu respectarea prevederilor legale si/sau ale contractelor colective de munca aplicabile.
(4) La silirea numarului efectiv de salariati concediati colectiv vor fi luati in calcul si acei salariati carora le-au incetat contractele indiduale de munca din initiativa angajatorului, din motive ce nu au legatura cu persoana salariatului, cu conditia existentei a cel putin 5 concedieri de aceasta natura, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei prevazute la ARTICOLUL 79, lit. c), din prezentul contract.


ARTICOLUL 81.


(1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in ordine:
a) CIM ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu au cerut pensionarea in conditiile legii;
c) CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea masurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu tin de persoana salariatului vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nezat de reducere;
b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbatii vadu sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.
(3) In cazul in care masura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o actitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia desubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu-i este impuila.
(4) In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.

ARTICOLUL 82.

(1) Unitatea care isi extinde sau isi reia actitatea intr-o perioada de 9 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului indidual de munca pentru motivele ce nu tin de persoana salariatului are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura.
(2) Salariatii notificati in acest sens au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu prire la locul de munca oferit.
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai