mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia medicului
Index » Legislatie medicala » Legislatia medicului
» Contractul cadru 2008

Contractul cadru 2008


Share

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 01/04/2008

ARTICOLUL 1

(1) Furnizorii si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala, au obligatia sa respecte prederile prezentului contract-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in temeiul ARTICOLUL 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme.


(2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre parti conduce la aplicarea masurilor prevazute in contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu, precum si de dispoziti medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate.


ARTICOLUL 2


(1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu si de dispoziti medicale in ambulatoriu sunt prevazute in norme.
(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; in cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 3

(1) Casele de asigurari de sanatate comunica termenele de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normati in vigoare, precum si de alte documente, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu si de dispoziti medicale in ambulatoriu, prin afisare la sediile institutiilor, publicare pe inile web ale acestora si anunt in mass-media.
(2) In cazul in care furnizorii de servicii medicale si de medicamente depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normati in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele silite si comunicate de catre casele de asigurari de sanatate si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenul silit de catre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate. Casele de asigurari de sanatate pot sili si alte termene de contractare, in functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu sau de dispoziti medicale in ambulatoriu, in limita fondurilor alocate fiecarui tip de asistenta.


ARTICOLUL 4


(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si a dispozitilor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu contractate, conform contractelor incheiate cu furnizorii.
(2) Refuzul caselor de asigurari de sanatate de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea in scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea temeiului legal care a stat la baza refuzului.
(3) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate se solutioneaza de catre Comisia de arbitraj, organizata conform reglementarilor legale in vigoare, sau, dupa caz, de catre instantele de judecata.


ARTICOLUL 5


(1) In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate a incetat din moti impuile furnizorilor, constatate de casele de asigurari de sanatate si, dupa caz, confirmate de Comisia de arbitraj, daca au existat contestatii, sau de catre instantele de judecata, casele de asigurari de sanatate nu vor mai intra in relatii contractuale cu furnizorii respectivi pana la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data incetarii contractului. La reluarea relatiilor contractuale, in cazul in care contractele inceteaza din nou, din moti impuile furnizorilor, casele de asigurari de sanatate nu vor mai incheia contracte cu furnizorii respectivi.
(2) In cazul in care furnizorii intra in relatii contractuale cu aceeasi casa de asigurari de sanatate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate in contract, prederile alin. (1) se aplica corespunzator pentru fiecare dintre punctele de lucru.

ARTICOLUL 6

(1) Organizarea si efectuarea controlului furnizarii serviciilor medicale, medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si dispozitilor medicale acordate asiguratilor in ambulatoriu in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate. La efectuarea controlului pot participa si reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(2) Controlul calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor de catre furnizori se organizeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
(3) Controlul privind respectarea obligatiilor contractuale ale furnizorilor se organizeaza si se efectueaza de catre casele de asigurari de sanatate cu care acestia se afla in relatii contractuale.


(4) In cazul in care controlul este efectuat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, notificarea va fi transmisa furnizorului in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la casa de asigurari de sanatate.


ARTICOLUL 7


(1) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate actele de evidenta financiar-conila a serviciilor furnizate si documentele justificati privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta financiar-conila a serviciilor furnizate si documentele justificati privind sumele decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se sanctioneaza conform legii si conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii.

ARTICOLUL 8

(1) Furnizorii de servicii medicale, cu exceptia unitatilor sanitare de medicina muncii-boli profesionale, cu personalitate juridica, si a sectiilor de boli profesionale, precum si a cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor, au obligatia sa intocmeasca evidente distincte pentru cazurile ce reprezinta accidente de munca si boli profesionale si sa le comunice lunar caselor de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala. Pana la silirea caracterului \"de munca\" al accidentului sau a caracterului \"profesional\" al bolii, conform prederilor legale in vigoare, contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor acordate persoanelor in cauza se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz. Sumele incasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie platile. Sumele incasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent constituie nituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare Fond, din finantarea anului precedent.
(2) Furnizorii de servicii medicale au obligatia sa intocmeasca evidente distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane si au obligatia sa comunice lunar casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala aceste evidente, in derea decontarii, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efecti, in derea restituirii sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate pentru cazurile respecti.
Sumele restituite catre casele de asigurari de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, pentru anul curent, reconstituie platile. Sumele restituite catre casele de asigurari de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, constituie nituri la Fond din finantarea anului precedent.

ARTICOLUL 9

(1) Furnizorii de servicii medicale au obligatia sa intocmeasca evidente distincte ale pacientilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai altor state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conntii sau protocoale internationale cu prederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei si au obligatia sa comunice lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala documentele justificati care atesta cheltuielile efectiv realizate.
(2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente in tratamentul ambulatoriu, precum si de dispoziti medicale in ambulatoriu au obligatia sa intocmeasca evidente distincte ale pacientilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, titulari ai cardului european de asigurari sociale de sanatate, care beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei si au obligatia sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.


ARTICOLUL 10


Atributiile ce revin potrivit prezentului contract-cadru, autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt exercitate si de catre directiile medicale sau de structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitara proprie.


ARTICOLUL 11


(1) Toate documentele care stau la baza incheierii contractelor sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal al furnizorului.
(2) Documentele care stau la baza decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor in tratamentul ambulatoriu si a dispozitilor medicale in ambulatoriu se certifica prin semnatura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care raspund de exactitatea si realitatea datelor raportate.
Tipareste Trimite prin emailloading...
Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2020 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai