mediculmeu.com - Ghid medical complet. Sfaturi si tratamente medicale.  
Prima pagina mediculmeu.com Harta site Ghid utilizare cont Index medici si cabinete Contact MediculTau
  Ghid de medicina si sanatate  
Gasesti articole, explicatii, diagnostic si tratament, sfaturi utile pentru diverse boli si afectiuni oferite de medici sau specialisti in medicina naturista.
  Creeaza cont nou   Login membri:
Probleme login: Am uitat parola -> Recuperare parola
  Servicii medicale Dictionar medical Boli si tratamente Nutritie / Dieta Plante medicinale Chirurgie Sanatatea familiei  Legislatia pacientului
Index » Legislatie medicala » Legislatia pacientului
» Organizarea caselor de asigurari de sanatate

Organizarea caselor de asigurari de sanatate


ShareSECTIUNEA 1 - Constituirea caselor de asigurari de sanatate si organizarea administrativa

ARTICOLUL 266

(1) CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicilor si programelor Guvernului in domeniul sanitar si are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.
(2) CNAS are ca principal obiect de actitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania si are in subordine casele de asigurari de sanatate judetene si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.
(3) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, azat de consiliul de administratie si aprobat prin hotarare a Guvernului. Casele de asigurari functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de Consiliul de administratie al CNAS.


(4) Statutele prevazute la alin. (3) trebuie sa contina prevederi referitoare la:
a) denumirea si sediul casei de asigurari respective;
b) relatiile CNAS cu alte case de asigurari si cu oficiile teritoriale, precum si cu asiguratii;
c) structura, drepturile si obligatiile organelor de conducere;
d) modul de adoptare a hotararilor in consiliul de administratie si relatia dintre acesta si conducerea executiva a casei de asigurari;
e) alte prevederi.

ARTICOLUL 267

(1) Casele de asigurari sunt institutii publice, cu personalitate juridica, cu bugete proprii, in subordinea CNAS.
(2) Casele de asigurari colecteaza contributiile persoanelor fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF, si gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, si pot derula si dezvolta si actitati pentru valorizarea fondurilor gestionate.


ARTICOLUL 268


Pe langa CNAS functioneaza experti pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative, finantate din fond, precum si alte actitati silite prin ordin al presedintelui CNAS.


ARTICOLUL 269


Casele de asigurari pot infiinta oficii de asigurari de sanatate fara personalitate juridica, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza criteriilor silite prin ordin al presedintelui CNAS.

SECTIUNEA a 2-a - Atributiile caselor de asigurari de sanatate


ARTICOLUL 270


(1) Atributiile CNAS sunt urmatoarele:

a) gestioneaza fondul prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari;
b) elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, azate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
c) elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de edenta a asiguratilor;
d) elaboreaza si publica raportul anual si ul de actitate pentru anul urmator;
e) indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari;
f) raspunde pentru actitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului si fata de asigurati;
g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre Ministerul Sanatatii Publice spre aprobare Guvernului;
h) elaboreaza conditiile prind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea CMR si CMDR;I) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;
j) administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii;
k) asigura organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea fondului. Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari de sanatate sunt unitari si se silesc de catre Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNAS, CMR si CMDR;
l) negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor prind unele sercii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari;
m) acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de sercii medicale;
n) participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii Publice pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;
o) incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de sercii medicale de dializa;
p) asigura logistica si baza materiala necesare actitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului;
r) initiaza, negociaza si incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala in domeniul sau de actitate;
s) indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;
t) prezinta un raport anual Guvernului prind starea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
u) prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;
v) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.
(2) Realizarea atributiilor care ren CNAS, potrit prezentei legi, este supusa controlului organelor competente potrit dispozitiilor legale in goare.

ARTICOLUL 271

Atributiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:
a) sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
b) sa administreze bugetele proprii;
c) sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS;
d) sa elaboreze si sa publice raportul anual si ul de actitate pentru anul urmator;
e) sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;
f) sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de sercii medicale;
g) sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;
h) sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serciile medicale contractate cu furnizorii de sercii medicale in conditiile contractului-cadru;I) sa monitorizeze numarul serciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
j) pot sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor sercii din pachetul de sercii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
k) sa asigure, in calitate de institutii competente, actitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele prind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
l) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.


SECTIUNEA a 3-a - Organele de conducere


ARTICOLUL 272


(1) CNAS are urmatoarele organe de conducere:

a) adunarea reprezentantilor;


b) consiliul de administratie;

c) presedintele;


d) comitetul director;

e) 2 cepresedinti;


f) directorul general.

(2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS si ale caselor de asigurari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;


b) sa aiba calitatea de asigurat;


c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal;

d) sa aiba studii superioare.
(3) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a depune declaratie de avere si o declaratie de interese cu prire la incompatibilitatile prevazute de prezenta lege, in termen de 15 zile de la numirea in Consiliul de administratie al CNAS. Declaratia de interese va fi actualizata ori de cate ori intern modificari. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data modificarii respective. Declaratiile se vor afisa pe site-ul CNAS. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.


ARTICOLUL 273


(1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani si cuprinde:
a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in numar de unu pentru fiecare judet si doi pentru municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se face in termen de 15 zile de la data intrarii in goare a prezentei legi;
b) 31 de membri numiti astfel: 2 de catre Presedintele Romaniei, 3 de catre primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii publice, 3 de catre Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de catre Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate, un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, un reprezentant al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, 5 de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national, 5 de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel national, 7 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Serciului Roman de Informatii, Serciului de Informatii Externe si Serciului de Telecomunicatii Speciale, si un reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 prind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii din cauze prevazute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi in aceleasi conditii, pana la expirarea mandatului in curs.


ARTICOLUL 274


(1) Adunarea reprezentantilor se intruneste in sedinta o data pe an, la convocarea consiliului de administratie, sau in sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui numar de cel putin 30 de membri ai adunarii reprezentantilor.
(2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotarari daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor. Pentru adoptarea hotararilor este necesar votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti.

ARTICOLUL 275

Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:


a) propune modificarea Statutului CNAS;

b) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si recomanda ordonatorului principal de credite luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia, in conditiile legii;
c) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, serciile medicale acordate si tarifele practicate la contractarea pachetului de sercii de baza si recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor.


ARTICOLUL 276


(1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 17 membri, cu un mandat pe 4 ani, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele Romaniei si 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii publice, a ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, a ministrului finantelor publice si a ministrului justitiei;
b) 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) 2 membri numiti de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(2) Prevederile art. 273 alin. (3) se aplica si in cazul consiliului de administratie.

ARTICOLUL 277

(1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si are rang de secretar de stat. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului in structura CNAS si in limita numarului de posturi prevazut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sanatatii.
(2) Consiliul de administratie are 2 cepresedinti alesi de consiliul de administratie prin vot secret, unul din partea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national si celalalt din partea confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, silite potrit legii. Vicepresedintii consiliului de administratie sunt si cepresedintii CNAS.
(3) Presedintele, cepresedintii si directorul general al CNAS se suspenda de drept din functiile detinute anterior, pe perioada executarii mandatului, cu exceptia celor prevazute la art. 282 alin. (1).

ARTICOLUL 278

(1) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 membri.
(2) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(3) In conditiile in care la prima convocare a unei sedinte a consiliului de administratie nu se indeplineste cvorumul prevazut la alin. (1), presedintele CNAS, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul sa convoace o noua sedinta in termen de maximum 7 zile, in cadrul careia hotararile sunt luate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(4) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora si a realiza strategia nationala in domeniul asigurarilor sociale de sanatate.
(5) La sedintele consiliului de administratie presedintele CNAS poate inta persoane care au legatura cu subiectele supuse dezbaterii.

ARTICOLUL 279

(1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii:
a) aproba ul anual de actitate pentru indeplinirea prevederilor programului de asigurari sociale de sanatate;
b) aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de evaluare si standardele de evaluare a furnizorilor de sercii medicale;
c) aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
d) aproba programul de investitii;
e) aproba incheierea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;
f) aproba atributiile cepresedintilor, la propunerea presedintelui;
g) azeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin hotarare a Guvernului, si aproba statutul-cadru al caselor de asigurari la propunerea Comitetului director;


h) aproba propriul regulament de organizare si functionare;I) aproba strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu prire la colectarea si utilizarea fondului;
j) aproba proiectul bugetului fondului si il supune aprobarii ordonatorului principal de credite, in conditiile legii;
k) azeaza, in conditiile legii, repartizarea pe case de asigurari a bugetului fondului;


l) azeaza utilizarea fondului de rezerva;

m) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor si imprumuturilor;
n) azeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de actitate;
o) aproba, in baza raportului Curtii de Conturi, bilantul conil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de asigurari;
p) azeaza proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;
r) azeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala;
s) aproba criteriile prind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;
t) analizeaza structura si modul de functionare ale caselor de asigurari;
u) azeaza organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurari teritoriale, la propunerea Comitetului director; organigramele care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;
v) alte atributii acordate prin acte normative in goare.
(2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, la convocarea presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(3) In exercitarea atributiilor ce ii ren Consiliul de administratie al CNAS adopta hotarari, in conditiile prevazute la art. 278.
(4) Modul de rezolvare a divergentelor dintre presedintele CNAS si consiliul de administratie, in indeplinirea atributiilor silite in prezenta lege, se reglementeaza prin statutul CNAS.


ARTICOLUL 280


(1) Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea si gestionarea fondului si reprezinta CNAS in relatiile cu tertii si pe asigurati in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Presedintelui CNAS ii sunt aplicabile prevederile legii responsabilitatii ministeriale.

ARTICOLUL 281

(1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele:
a) exercita atributiile prevazute de lege, in calitate de ordonator principal de credite, pentru administrarea si gestionarea fondului;
b) organizeaza si coordoneaza actitatea de audit si control in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrit atributiilor specifice ale CNAS si ale caselor de asigurari; actitatea de audit se poate desfasura la nivel regional, in conditiile silite prin ordin al presedintelui CNAS, cu azul Consiliului de administratie al CNAS;
c) participa ca intat la sedintele Guvernului in care sunt dezbatute aspecte referitoare la sanatatea populatiei;
d) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul CNAS;


e) prezideaza sedintele adunarii reprezentantilor;

f) alte atributii silite prin Statutul CNAS.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii ren, precum si pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite ordine care den executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ, emise in aplicarea prezentei legi, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ARTICOLUL 282


(1) Pe timpul executarii mandatului presedintele si cepresedintii sunt numiti pe o perioada de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului nici o alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui si a cepresedintilor, si nu pot ocupa functii in structurile executive ale caselor de asigurari. Acestia nu pot exercita actitati la societati comerciale sau la alte unitati care se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari.
(3) Salarizarea presedintelui si a cepresedintilor CNAS se sileste dupa cum urmeaza:
a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat;
b) pentru cepresedinti, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de subsecretar de stat.
(4) Salariul si celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se silesc la nivelul corespunzator prevazut de lege pentru functia de secretar general din minister.
(5) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si cepresedintilor, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 20% din indemnizatia presedintelui CNAS, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.


ARTICOLUL 283


(1) Conducerea executiva a CNAS este asigurata de catre directorul general.
(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioada de 4 ani, si se numeste prin ordin al presedintelui CNAS.
(3) Organizarea concursului si criteriile de selectie sunt silite de presedintele CNAS, cu azul consiliului de administratie.


ARTICOLUL 284


Conducerea operativa a CNAS este asigurata de un Comitet director alcatuit din: presedinte, cepresedinti, director general si directorii generali adjuncti. Atributiile Comitetului director de conducere al CNAS se aproba prin ordin al presedintelui CNAS, cu azul consiliului de administratie.


ARTICOLUL 285


(1) Personalul CNAS si al caselor de asigurari este constituit din functionari publici si personal contractual, in conditiile legii, si nu pot desfasura actitati la furnizorii de sercii medicale.
(2) Salariul si celelalte drepturi ale personalului prevazut la alin. (1) sunt cele silite de actele normative in goare aplicabile institutiilor publice.
(3) Personalului CNAS si al caselor de asigurari ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie, in cota de 5% din sumele incasate la bugetul fondului prin executare silita desfasurata de catre casele de asigurari si 2,5% din sumele incasate la bugetul fondului prin executare silita de catre ANAF. Modalitatea de constituire si utilizare a acestui fond se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.


ARTICOLUL 286


Organele de conducere ale caselor de asigurari sunt consiliul de administratie si presedintele-director general.


ARTICOLUL 287


(1) Consiliul de administratie al caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti este alcatuit din 11 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;


b) unul de prefect, la propunerea autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
e) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti;
f) presedintele, care este directorul general al casei de asigurari.
(2) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurari este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurari beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 20% din salariul functiei de director general al casei de asigurari respective, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.
(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.
(4) Consiliile de administratie ale caselor de asigurari au urmatoarele atributii generale:


a) aproba proiectul statutului propriu;

b) azeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de presedintele-director general;
d) azeaza politica de contractare propusa de presedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
e) azeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile de executare silita potrit prevederilor legale in goare;
f) alte atributii date prin lege sau prin statut.
(5) Consiliul de administratie ia hotarari prin vot, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
(6) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor in care membrii consiliului decid prin vot ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele legate de buget se vor discuta intotdeauna in sedinte publice.

ARTICOLUL 288

(1) Directorii generali ai caselor de asigurari sunt numiti pe baza de concurs, prin ordin al presedintelui CNAS. Directorul general dene membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurari si presedintele acestuia. Intre CNAS si directorul general al casei de asigurari - manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management.
(2) Directorul general al casei de asigurari este ordonator de credite, in conditiile legii.
(3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, dupa validarea concursului, si se suspenda de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Directorul general are obligatia de a depune declaratie de interese si declaratie de avere. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.
(4) Salarizarea si celelalte drepturi ale directorului general se silesc prin contractul de management.
(5) Atributiile principale ale directorului general sunt urmatoarele:
a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;
b) organizeaza si coordoneaza actitatea de control al executiei contractelor de furnizare de sercii medicale;
c) organizeaza si coordoneaza actitatea de urmarire si control al colectarii contributiilor la fond;
d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrit legii;
e) sileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale prind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;
g) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;
h) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul casei de asigurari.

SECTIUNEA a 4-a - Serciul medical

ARTICOLUL 289

(1) In cadrul CNAS functioneaza serciul medical, care este condus de un medic-sef.
(2) La nivelul caselor de asigurari functioneaza un serciu medical, dimensionat in raport cu numarul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.
(3) Functia de medic-sef al CNAS si al caselor de asigurari se ocupa prin concurs organizat de CNAS, in conditiile legii.
(4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalenta cu cea de director general adjunct si este salarizata potrit legii.


ARTICOLUL 290


(1) Serciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu prire la calitatea serciilor acordate de catre furnizorii de sercii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari.
(2) Atributiile serciului medical sunt silite prin statut.

SECTIUNEA a 5-a - Obligatiile caselor de asigurari

ARTICOLUL 291

Obligatiile CNAS sunt urmatoarele:
a) sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
b) sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;
c) sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
d) sa acopere potrit principiilor prezentei legi nevoile de sercii de sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile.

ARTICOLUL 292

Obligatiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:
a) sa verifice acordarea serciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de sercii medicale;
b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in contractul-cadru, in caz contrar urmand sa suporte penalitatile prevazute in contract;
c) sa acorde furnizorilor de sercii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a actitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt silite drepturi suplimentare, potrit legislatiei;
d) sa informeze furnizorii de sercii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
e) sa informeze furnizorii de sercii medicale asupra conditiilor de furnizare a serciilor medicale si despre orice schimbare in modul de functionare si de acordare a acestora;
f) sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile prezentei legi;
g) sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in goare;
h) sa raporteze CNAS, la termenele silite, datele solicitate prind serciile medicale furnizate, precum si edenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;I) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in goare.

Tipareste Trimite prin email


Adauga documentAdauga articol scris

Copyright © 2008 - 2021 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor
  Sectiuni Legislatie medicala:


 
Fa-te cunoscut!
Invitatie Online - promoveaza produse medicale

Promoveaza! firme, clinici, cabinete medicale. Locul ideal sa spui si la altii ca existi.

 

Creaza cont si exprima-te

vizitatorii nostri pot fi clientii tai